Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

III SAB/Po 32/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-28

. na przewlekłe postępowanie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] w P. w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym 1. stwierdza, że Naczelnik Urzędu...
o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym prowadzonego przez organ pod nr [...] w terminie jednego miesiąca od daty zwrotu organowi akt wraz z prawomocnym wyrokiem, 3. zasądza...

I SAB/Lu 17/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-04-27

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. na przewlekłość postępowania Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. w przedmiocie zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym postanawia...

I SAB/Kr 3/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-25

podatku akcyzowego postanawia: odrzucić zażalenie. Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I WSA w Krakowie z dnia 29 marca 2018 r., wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu...
zwrotu podatku akcyzowego., Postanowieniem z 13 lipca 2018 r., I GZ 212/18 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie skarżącego na ww zarządzenie wzywające o wpis...

III SAB/Po 19/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-18

przez Naczelnika [...] Urzędu Celno - Skarbowego [...] w przedmiocie podatku akcyzowego I. stwierdza, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, II...
prawidłowości rozliczeń z tytułu podatku akcyzowego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 r. z uwagi na nie uwzględnienie...

III SAB/Wa 12/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-22

uwzględnienia skargi na przewlekłość Dyrektora Izby Celnej w W. w rozpoznaniu odwołania od decyzji określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym., Z przytoczonych wyżej...
niejawnym sprawy ze skargi R. Z. na przewlekłość postępowania Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji określającej zobowiązanie w podatku...

I GZ 491/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-18

Prezydenta Miasta O. w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego postanawia: oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 25 września 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego. Sąd I instancji rozstrzygał w następującym stanie faktycznym i prawnym:, W uzasadnieniu Sąd wskazał...

I SAB/Lu 21/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-05-25

postępowania Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym postanawia: odrzucić skargę. P.-B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością...
w L. w przedmiocie zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 10 kwietnia 2017 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu...

III SAB/Wa 16/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-22

. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia samochodu osobowego marki [...]. Wyjaśnił, że w dniu [...] sierpnia 2011 r. Dyrektor...
niejawnym sprawy ze skargi J. K. na przewlekłość postępowania Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji określającej zobowiązanie w podatku...

I SAB/Go 10/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-02-14

na konieczność zatwierdzenia akt weryfikacyjnych przez Urząd Celno-Skarbowy przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie podatku akcyzowego, NUS wyznaczył...
przepisów regulujących wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w podatku akcyzowym, tj. prowadzenia składu podatkowego, co jest uzależnione od zatwierdzenia akt...

I SAB/Sz 3/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-04-12

zakończonego decyzją Dyrektora Izby Celnej w S. z dnia [...] r. [...] , czy, 3) wszystkich postępowań dotyczących podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego...
, czy z uwagi na zakończenie postępowań dotyczących podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych w czerwcu 2009 r., cofa przedmiotową skargę...
1   Następne >   +2   4