Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Go 677/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-11-26

) odmówił udostępnienia informacji publicznej dotyczącej podania wykazu osób, które do dnia 28 lutego 2015 r. złożyły wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie...
2015 r. o zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej, za informację publiczną;, - art. 2 ust. 1 tej ustawy poprzez...

II SAB/Wa 104/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-10

ustanowienia rynku wewnętrznego w podatku akcyzowym, obejmującego wyroby objęte rynkiem wewnętrznym według prawa unijnego. We wniosku Spółka wskazała, że szczególnie...
zainteresowana jest wyjaśnieniem w jaki sposób Polska w ustawie o podatku akcyzowym z 23 stycznia 2004 r. i z 6 grudnia 2008 r. wyłączyła produkty energetyczne objęte art. 2 ust...

II SA/Wa 390/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-07

reglamentowanego, którego wpis do rejestru PPT jest uregulowany w ustawie o podatku akcyzowym. Odnosząc się natomiast do zagrożeń związanych z ujawnieniem tajemnicy...
pośredniczącego podmiotu tytoniowego gwarantuje, iż nie będzie on podatnikiem podatku akcyzowego w przypadku dokonania określonych czynności z wykorzystaniem suszu tytoniowego - wyrobu...

II SAB/Wa 19/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-04-07

1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zażądała od Spółdzielni Mieszkaniowej '[...]' udostępnienia do wglądu oryginału lub uwierzytelnionego...
. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nabywcą usług od spółdzielni, lecz jest jej członkiem, a spółdzielnia nie świadczy usług wymienionych w art. 2 ww...

II SAB/Sz 11/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-28

Burmistrza ustalającą roczny limit do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, poświadczenie (bez daty...
do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a z potwierdzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa...

IV SAB/Gl 72/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-01-24

dotyczących rezultatu pracy tegoż organu w zakresie podatku akcyzowego z lat [...]-[...]., Pismem z dnia [...] P. L. cofnął skargę na bezczynność z uwagi na wydanie...

II SO/Wa 57/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-22

, na mocy których za adresatów obowiązków publicznoprawnych uznaje się spółki cywilne, np. na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku akcyzowym...

II SAB/Kr 38/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-03-30

w przypadku prowadzenia w przedmiocie zapłaty podatku akcyzowego, w momencie gdy takie zobowiązanie uległo przedawnieniu? '., Pismem z dnia 13 stycznia 2017 r...

IV SAB/Wr 172/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-12-11

o przyjęciu członków do koła łowieckiego 'A'., 7. Czy koło łowieckie otrzymuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który wynosi w roku 2017 86 zł...
m.in. z wpisowego uiszczonego przez nowych członków, czy też z otrzymanego zwrotu podatku akcyzowego. Zgodnie z § 74 ust. 1 pkt 3 lit. a) i c) Statutu PZŁ, obie wymienione...

IV SAB/Po 8/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-04-18

, KRUS, decyzję w sprawie podatku rolnego i od nieruchomości, rozliczenie podatku akcyzowego za 2016 oraz wyciąg z konta bankowego, Mając powyższe na uwadze stwierdzić...
1   Następne >   +2   4