Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 177/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-05-12

. zwróciło się do Wójta Gminy K. o udzielnie informacji dotyczącej pobierania przez wnioskodawczynię zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej., W dniu...
31 grudnia 2021 r. do Kolegium wpłynęły dokumenty potwierdzające, że A. M. wnioskiem z 16 lutego 2021 r. zwróciła się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju...

II SA/Lu 466/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-09-20

., skarżący występuje przed organami administracji jako producent rolny i ubiega się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego...
rolnego od 7 sierpnia 2019 r., z faktem, że skarżący uzyskuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (decyzja Wójta...

II SA/Lu 498/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-11-29

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i zwrot ten został jej przyznany. Ponadto składała także wnioski o dopłaty...
sprawowanie opieki z pracą w gospodarstwie rolnym, osiągając z tego tytułu środki finansowe w postaci zwrotu podatku akcyzowego oraz dopłat bezpośrednich., Pomimo...

II SA/Lu 57/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-01

instancji zwrócił się do Wójta Gminy Z. o informacje dotyczące pobierania przez stronę podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej., W dniu 30 listopada 2021 r...
. do Kolegium wpłynęły dokumenty potwierdzające, że K. K., wnioskiem z dnia 25 lutego 2021 r. zwrócił się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego...

II SA/Lu 99/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-30

współwłaścicieli. Fakt złożenia wniosku o dopłaty bezpośrednie i płatności obszarowe PROW oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego...
do produkcji rolnej i otrzymania tych dopłat oraz zwrotu podatku akcyzowego skarżąca uzasadniła brakiem możliwości aktualizacji wpisu producenta rolnego, o numerze...

II SA/Lu 614/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-09-14

a także otrzymuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej., W ocenie Kolegium zakres opieki sprawowanej...
płatności bezpośrednie oraz uzyskuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Prawne przesłanki pobierania płatności...

II SA/Lu 118/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-05-17

wnioskiem z 17 lutego 2021 r. zwróciła się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2021 w którym wskazała...
, że na dzień 1 lutego 2021 r. posiada 14,35 ha użytków rolnych i je użytkuje i decyzją z 4 marca 2021 r. przyznano jej limit zwrotu podatku akcyzowego na 2021 r. w kwocie...

II SA/Bd 1432/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-03-29

I instancji uznało, że skarżąca nadal prowadzi działalność rolniczą, o czym świadczyć ma fakt pobrania przez nią zwrotu podatku akcyzowego., Odnosząc się do powyższego stwierdzić...
przez Burmistrza B. decyzji z dnia [...].2021 r. o zwrocie skarżącej podatku akcyzowego. Decyzja ta została bowiem wydana przed dniem zawarcia przez skarżącą aneksu...

II SA/Lu 475/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-10-06

, który występuje i pobiera dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych, a także zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej...
do R. Ł. (k. 50 akt adm.) oraz decyzja z 4 marca 2022 r. dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej...

I SA/Wa 2344/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-12-07

również płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Powyższe...
też, że skarżący pobierał płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji...
1   Następne >   3