Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SA/Wa 2006/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-04

na realizację zadania dotyczącego wypłaty na rzecz producentów rolnych zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej...
, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późn...

II GSK 4/05 - Wyrok NSA z 2005-04-20

niż zadeklarowana kwotę należnego podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, którą importer obowiązany był wpłacić w terminie i na warunkach określonych dla zapłaty cła...
ust. 2 ustawy o VAT przewidywał decyzyjną formę określania podatków VAT i akcyzowego przez urzędy celne w decyzji o dopuszczeniu towaru do obrotu na polskim obszarze celnym...

II GSK 5/05 - Wyrok NSA z 2005-04-20

oraz podatku akcyzowego, którą importer obowiązany był wpłacić w terminie i na warunkach określonych dla zapłaty cła., Postępowanie celne na skutek odwołania importera ostatecznie...
podatków VAT i akcyzowego przez urzędy celne w decyzji o dopuszczeniu towaru do obrotu na polskim obszarze celnym. Powołał się także na wyrok NSA z 4 marca 1993 r. SA/Wr...

II GSK 2011/13 - Wyrok NSA z 2015-01-09

[...] zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiące od stycznia do grudnia 2005 r. w łącznej kwocie 5.688.559,00 zł., W wyniku rozpatrzenia odwołania Dyrektor Izby...
Celnej w [...] decyzją z dnia [...] grudnia 2010 r., uchylił ww. decyzję organu I instancji w części dotyczącej określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym...

I SA/Bd 178/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-05-24

oraz Banku [...] Kasa Opieki S.A. Następnie zawiadomieniem z dnia [...] r. dokonano zajęcia innej wierzytelności pieniężnej z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego...
zwrotu podatku akcyzowego, wnioskując jednocześnie o uchylenie zaskarżonej czynności, a także poinformowanie Gminy K. o braku przeciwwskazań do wypłaty zwrotu podatku...

I SA/Bd 144/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-05-09

w podatku akcyzowym, w kwocie [...] zł i w dniu 19 października 2001 r. w kwocie [...] zł. Wpłaty te zostały zarachowane na poczet zaległości w podatku akcyzowym za maj 1999r...
na poczet zaległości podatkowych w podatku akcyzowym, wydano postanowienia Nr [...] z dnia [...] 2001 r. (doręczone w dniu 01 października 2001 r.) i Nr [...] z dnia...

II GSK 285/14 - Wyrok NSA z 2015-08-27

nieodprowadzonego podatku akcyzowego z tytułu dostaw paliwa, obejmujących okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. Według ustaleń organu budżet państwa został...
rodziny., W niniejszej sprawie Dyrektor Izby Celnej w T. wniósł o przedłużenie terminu zabezpieczenia kwoty podatku akcyzowego na majątku skarżącego do 14 dnia po dacie...

I GSK 731/18 - Wyrok NSA z 2018-06-20

do majątku skarżącego postępowanie egzekucyjne m.in. na podstawie tytułu wykonawczego nr [...] obejmującego zaległość z tytułu podatku akcyzowego za październik 2005r...
, którą jest dochodzone w drodze egzekucji administracyjnej zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym. Nie została więc spełniona przesłanka umorzenia postępowania...

V SA/Wa 447/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-18

2010 r. nr ..., określił Spółce jawnej 'K. zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiące od stycznia do grudnia 2005 r. w łącznej kwocie ... zł., W wyniku...
zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za sierpień 2005 r. w wysokości ... zł i wrzesień 2005 r. w wysokości ... zł, oraz określił zobowiązanie podatkowe w podatku...

III SA/Wr 410/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-28

na podstawie tytułu wykonawczego Nr [...], obejmującego zaległość w podatku akcyzowym za lipiec 2008 r. - utrzymał w mocy pierwszoinstancyjne postanowienie., W uzasadnieniu...
egzekucyjne na podstawie wyżej opisanego tytułu wykonawczego, obejmującego zaległość w podatku akcyzowym za lipiec 2008 r. Odpis tytułu wykonawczego został doręczony stronie...
1   Następne >   +2   +5   +10   14