Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

SA/Sz 437/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-06-21

1. Określając, iż w rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ eksportem usług...
jest także świadczenie usług transportu międzynarodowego, cytowana ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym upoważniła zarazem Ministra Finansów...

II SA/Rz 785/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-12-07

w tej ustawie. Wyjaśnił, że w obowiązującym od 1 września 2019 r. załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym w poz. 39a wymienione zostały niektóre spośród podpozycji...
lub napędowych. Przed tą datą towary o kodzie CN 3824 - jako niewymienione w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym - nie podlegały systemowi monitorowania przewozu...

I FSK 136/05 - Wyrok NSA z 2005-11-04

r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ oraz par. 55, par. 56 i par. 62 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia...
1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 109 poz. 1245 ze zm./, Urząd Skarbowy w S. określił...

III SA/Gl 390/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-18

ani w podatku akcyzowym ani w żadnym innym., Nadto organ zwrócił się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w K. z pytaniem, czy przedsiębiorca posiada zaległości...
uszczuplenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego kara pieniężna nie była wymierzana (a nie ma różnicy pomiędzy momentem wykrycia nieprawidłowości w sytuacji...

II GSK 1370/19 - Wyrok NSA z 2020-01-09

(wprowadzonego ww. ustawą zmieniającą) wskazał, że w przypadku, gdy towar był przewożony ze składu podatkowego w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym...
i podatek akcyzowy oraz należny podatek od towarów i usług zostały wpłacone przez podmiot wysyłający, a ujawnione nieprawidłowości są wynikiem oczywistego błędu...

I GSK 346/10 - Postanowienie NSA z 2011-03-28

płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. Nr 213, poz. 2156) do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie...
przepisy rozdziału 5b ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym do przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 29, poz. 257...

I SA/Lu 392/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-06-09

Stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ opodatkowaniu...
ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm./. Zaskarżoną decyzją z dnia 13 marca 1998 r., wydaną na podstawie art. 138 par. 1...

FSK 60/04 - Wyrok NSA z 2004-04-21

oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 156, poz. 1024 ze zm.) nie dotyczą usług wymienionych w art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług...
oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2004 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej...

III SA/Łd 241/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-05-29

. o podatku akcyzowym oraz czy podatek akcyzowy oraz należny podatek od towarów i usług zostały wpłacone przez podmiot wysyłający., - ustalenie czy doszło do uszczuplenia podatku...
od towarów i usług oraz podatku akcyzowego., Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego w Ł. wyjaśnił, że Spółka A nie prowadzi składu podatkowego pod adresem D., ul. A 1...

II SA/Go 583/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-09-30

pieniężnej, z uwagi na interes publiczny oraz ważny interes firmy T.,, - art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6. grudnia 2008r. o podatku akcyzowym poprzez jego niezastosowanie...
się do zarzucanego przez stronę naruszenia art. 3 ust. 2 pkt. 1 lit. b, art. 6 ust. 1, art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy SENT oraz art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym wyjaśnił...
1   Następne >   +2   +5   +10   29