Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X

III SA/Łd 773/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-09-20

określenia zobowiązania podatkowego w zakresie podatku akcyzowego za grudzień 2008 roku postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne. Decyzją z dnia [...] Dyrektor...
Naczelnika Urzędu Celnego II w Ł. z dnia [...] nr [...], umarzającą postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w zakresie podatku akcyzowego za miesiąc...

I GSK 1919/14 - Wyrok NSA z 2016-09-08

. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie; 2...
w [...] z dnia [...] sierpnia 2011 r., określającą skarżącej spółce zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży oleju napędowego za luty, kwiecień, maj...

I GSK 593/12 - Wyrok NSA z 2014-03-12

. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Kielcach, 2. zasądza...
. W. zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego., Sąd pierwszej instancji wskazał w swoim rozstrzygnięciu ustalenia...

I GSK 1092/09 - Wyrok NSA z 2010-09-07

we W. z dnia [...] września 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
podatkowego w podatku akcyzowym za grudzień 2006 r. w kwocie [...] zł z tytułu nadmiernego ubytku wyrobu akcyzowego zharmonizowanego - propylenu w procesie produkcji tlenku...

I FSK 1236/13 - Wyrok NSA z 2014-07-16

. nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji indywidualnej w zakresie podatku akcyzowego 1) uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Wojewódzkiemu Sądowi...
Finansów w przedmiocie podatku akcyzowego., W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że w dniu 30 maja 2012 r. do organu interpretującego wpłynął wniosek P. Spółka Akcyjna...

III SA/Gl 300/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-11

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego w kwestii wniosku strony skarżącej...
Dyrektora Izby Celnej w K. z [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego., Natomiast wniosek strony skarżącej o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku...

I SA/Ke 144/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-06-30

wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi W. D. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia...
Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego, W dniu 23 czerwca 2014 r. skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wniosek...

V SA/Wa 432/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-12

ze skargi E. Sp. z o.o. z siedzibą w Z. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia ... listopada 2012 r., nr ... w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego...
oddalił skargę E. P. Sp. z o.o. z siedzibą w Z., dalej 'skarżąca' na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia ... listopada 2012 r. w przedmiocie odmowy zwrotu podatku...

III SA/Gl 369/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-08

niejawnym sprawy ze skargi I. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego w kwestii wniosku strony skarżącej...
Dyrektora Izby Celnej w K. z [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego., Natomiast wniosek strony skarżącej o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku...

III SA/Gl 438/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-12-15

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Ł. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego w kwestii wniosku strony skarżącej...
. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego. Pismem datowanym na 28 listopada 2014 r, ale nadanym w urzędzie pocztowym w dniu...
1   Następne >   +2   +5   10