Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Kr 2083/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-06-27

Wyłączenie przewidziane w art. 14a ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ dotyczy...
na warunkach określonych w art. 14a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. W decyzji...

III SA 1450/01 - Wyrok NSA z 2001-11-23

1. Przepis par. 18 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 157 poz. 1035 ze zm./ tworzą odrębną...
kategorię podatników podatku akcyzowego odwołuje się do samego faktu sprzedaży wyrobów, od których nie pobrano podatku akcyzowego, nie tworzy natomiast podstaw...

I SA/Gd 884/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-10-17

Z brzmienia przepisu art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ wynika...
chronionej/ - po pierwsze: wyłączeniu podlegają wszyscy bez wyjątku podatnicy podatku akcyzowego; - po drugie: wyłączeniu podlegają inni podatnicy nie będący podatnikami podatku...

I SA/Po 3183/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-06-22

z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 157 poz. 1035 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Macieja J., Leszka S...
. Krzysztofa S., Waldemara S., Romualda M. S.C. 'W.' z siedzibą w M. na decyzję Izby Skarbowej w Z.-G. z dnia 30 października 2000 r. (...) w przedmiocie podatku akcyzowego...

I SA/Po 3/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-11-22

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 157 poz. 1035 ze zm./, zaliczające stronę skarżącą nie będącą...
ani producentem, ani importerem wyrobów akcyzowych do podatników podatku akcyzowego, zostało wydane na podstawie pozostającego w jaskrawej sprzeczności z postanowieniami art. 217...

I SA/Ka 2034/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-12-08

'Wyrobem akcyzowym' w rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ jest towar...
. 926 ze zm./ oraz art. 14a w zw. z art. 34 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...

I SA/Ka 1097-1109/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-07-23

Zwolnienie określone w art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ dotyczy...
podatkowego - stanowiło naruszenie przepisu art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50...

SA/Sz 2072/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-02-28

z upoważnienia ustawowego zawartego w art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, obowiązującym w chwili wydania...
ma ten skutek, że upoważnienie zawarte w art. 35 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym do określania przez Ministra Finansów w drodze...

I SA/Gd 2436/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-03-14

oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, to świadomie dopuścił do rozróżnienia pozycji podatkowej podatników podatku akcyzowego od pozostałych podatników sprzedających...
wpłaconej kwoty VAT nie mogą skorzystać podatnicy podatku akcyzowego, nawet wtedy, gdy dokonują sprzedaży wyrobów wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 8 stycznia...

I SA/Gd 1734/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-03-14

Skoro ustawodawca uznał za konieczne wprowadzenie elementu podmiotowego w art. 14a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
/Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, zatem należało uznać, że świadomie dopuścił do rozróżnienia pozycji podatkowej podatników podatku akcyzowego od pozostałych podatników...
1   Następne >   +2   +5   +10   31