Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 33/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-03-25

w sprawie wyłącznie w oparciu o art. 35 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz...
., Waldemara S., Romualda M. wspólników Spółki Cywilnej 'W.' na decyzję Izby Skarbowej w Z.-G. z dnia 30 października 2000 r. (...) w przedmiocie podatku akcyzowego...

III SA 2845/01 - Wyrok NSA z 2003-07-30

1. Obowiązku podatkowego nie można domniemywać. Oznacza to, że w myśl przepisów obowiązujących w 1999 r. podatku akcyzowego nie musi płacić nikt poza producentem...
Bolesława Jerzego K. na decyzję Izby Skarbowej w O. z dnia 13 września 2001 r. (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za 2000 r. - uchyla zaskarżoną decyzję; (...). Inspektor...

III RN 238/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-01-08

1. Wyjątek wprowadzony do przepisu art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50...
. Producent wyrobów akcyzowych, mający status zakładu pracy chronionej, nie ma prawa do zwrotu podatku VAT. Ten przywilej przysługuje tylko sprzedawcom towarów wyraźnie...

III SA 3032/02 - Wyrok NSA z 2003-12-03

. Minister Finansów wydając rozporządzenie nakładające podatek akcyzowy na inne niż określone w ustawie podmioty unormował materię zastrzeżona do wyłączności ustawowej...
27 września 2002 r. (...) w przedmiocie podatku akcyzowego - uchyla zaskarżone decyzje; (...). Zaskarżonymi decyzjami z dnia 27 września 2002 r. (...) Izba Skarbowa...

FSA 2/02 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-04-07

w 1996 r. zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym oraz w podatku importowym powstawało z mocy prawa. Pobór tych zobowiązań podatkowych...
podatku importowego, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - skargi oddala. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 20 września 2002 r., III SA...

III SA 2708/01 - Wyrok NSA z 2003-06-02

oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 156 poz. 1024 ze zm./ nie jest zgodny z art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku...
podatkowej, art. 2 ust. 1, art. 18 ust. 1 art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, par. 70 ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt...

III RN 42/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-10-03

o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm./, a zatem usługobiorcy nie przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek...
i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ i przepisu par. 12 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów...

III RN 23/03 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-11-06

akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ podatnik nie może obniżyć kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wcześniejszy od miesiąca, w którym otrzymał fakturę i dokument...
, jednakże mogła to prawo 'ponownie' zrealizować zgodnie z przepisem art. 19 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, a zatem w rozliczeniu...

FPS 6/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-06-30

i usług prawa do odliczenia, wynikającego z art. 19 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
podatkowego na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., W motywach...

III SA 2750/01 - Wyrok NSA z 2003-06-06

1. Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ nie wyróżnia leasingu finansowego i operacyjnego...
akcyzowym, art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej, par. 3...
1   Następne >   +2   +5   +10   17