Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Go 240/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-08-23

z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu importu towaru 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
, oraz zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego z tytułu importu zadeklarowanego w poz. 1 zgłoszenia celnego nr [...] z dnia [...] roku w kwocie 1.850,60PLN ., Jak wynika z akt...

I SA/Bk 209/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-05-15

przez siebie wybranym. Dokonując wykładni przepisów § 14 ust. 3 rozporządzeń z 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego i z 23 grudnia 2003 r. w sprawie podatku...
akcyzowego, nie można pominąć wyraźnie zasygnalizowanej w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym intencji ustawodawcy...

I SA/Kr 901/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-09-05

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym skargę oddala W dniu [...].09.2005r. P. K. złożył w Urzędzie Celnym w K. deklarację uproszczoną nabycia...
nr [...] z dnia [...].09.2005 r. samochód nabył za kwotę [...] EUR. W deklaracji obliczył podatek akcyzowy należny z tytułu nabycia w/w samochodu w kwocie [...] zł...

I SA/Bk 406/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-12-04

Zasada jednofazowości opodatkowania podatkiem akcyzowym w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym doznaje uszczerbku poprzez szczególne uregulowania...
. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące I, III, IV i XII 2004 r. oraz IV i XII 2005 r. 1...

III SA/Kr 211/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-07-04

[...] 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym skargę oddala P. S. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą...
[...], w której obliczył podatek akcyzowy należny z tytułu nabycia przedmiotowego samochodu w kwocie [...] zł z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 13,6 % do podstawy opodatkowania...

I SA/Wr 758/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-12-03

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za okres VII/2000r. - II/2001r. oddala skargę...
Strona skarżąca ' A' spółka z.o.o. w K. w dniu [...]. złożyła do Naczelnika Urzędu Celnego w O. wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym za okres od lipca...

III SA/Wa 254/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-06

w W. z dnia [...] stycznia 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego 1) uchyla...
podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) oraz art. 80 i 81 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) - dalej...

I SA/Kr 94/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-28

podatku akcyzowego skargi oddala W dniach 15, 16 i 19 lipca 2004r. funkcjonariusze Urzędu Celnego przeprowadzili u skarżącego P. W. prowadzącego działalność gospodarczą...
pod nazwą - Przedsiębiorstwo [...], kontrolę podatku akcyzowego . W wyniku kontroli ustalono, iż skarżący dokonał sprzedaży niżej wymienionych samochodów przed ich pierwszą...

I SA/Kr 473/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-22

., sprawy ze skargi 'P' spółka jawna w K., na decyzję Dyrektora Izby Celnej, z dnia [...] Nr [...], w przedmiocie podatku akcyzowego za październik 2001 r., - skargę oddala...
Skarżącej. Celem postępowania była weryfikacja prawidłowości rozliczenia z budżetem z tytułu podatku akcyzowego., W wyniku kontroli ustalono, iż [...] października 2001r...

I SA/Ol 432/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-11-29

z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym oddala skargę Decyzją z dnia '[...]' Dyrektor Izby Celnej, po rozpoznaniu...
odwołania podatnika, utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia '[...]' nr '[...]', którą odmówiono Z. P. stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiące...
1   Następne >   +2   +5   +10   100