Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

III SA/Po 1036/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-03

) w dniu 8 października 2020 r. decyzji nr [...] określającej M. M. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą M. zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za okres...
faktur VAT sprzedaży oleju napędowego wystawianych przez B. Sp. z o.o. z s. w R. m. in. na rzecz firmy M. , celem wszczęcia postępowania podatkowego w podatku akcyzowym...

III SA/Po 1622/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-05-31

Urzędu Skarbowego P. określił M. L., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą 'D. , zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za poszczególne okresy rozliczeniowe...
od stycznia do listopada 2016 r., W toku prowadzonego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego P. postępowania podatkowego w zakresie podatku akcyzowego stwierdzono, że 'D...

I FSK 1010/22 - Wyrok NSA z 2022-10-14

podatku akcyzowego, działając na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c w związku z art. 135 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...
akcyzowego, której przedmiotem była weryfikacja zadeklarowanej podstawy opodatkowania tym podatkiem nabytych przez Stronę samochodów osobowych w okresie od 1 do 31 maja 2019 r...

III SA/Po 653/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-20

[...] czerwca 2022 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia...
Skarbowego o dokonanie zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego na terytorium kraju w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym, samochodów osobowych marki: Volkswagen T...

I SA/Łd 30/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-05

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za marzec i kwiecień 2013 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
. (dalej: Spółka, skarżąca) zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiące: marzec i kwiecień 2013 r., W uzasadnieniu organ odwoławczy wyjaśnił, że przeprowadzone...

I GSK 122/19 - Wyrok NSA z 2022-12-07

., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od M. P. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] kwotę 2700 (dwa siedemset) złotych...
w podatku akcyzowym za styczeń 2012 r., Sąd pierwszej instancji orzekał w następującym stanie sprawy., W toku czynności wyjaśniających prowadzonych przez Urząd Skarbowy...

I SA/Kr 176/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-25

listopada 2021r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego skargę oddala. W dniu 14 czerwca 2021r. wpłynął do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wniosek N. Sp. z o.o. w K...
podatku akcyzowego w zakresie uznania LNG dostarczanego na stacje tankowania za wyroby przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz kolejny raz poprzez...

III SA/Po 1584/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-21

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] października 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
się do Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] o dokonanie zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego na terytorium kraju w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym, samochodów...

III SA/Po 1718/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-05-31

[...] listopada 2021 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego - P...
się do Naczelnika Urzędu Skarbowego P. o dokonanie zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego na terytorium kraju w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym, samochodów osobowych marki: S...

I SA/Gd 133/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-05-25

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 listopada 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. W dniu 7 września 2021 r...
) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prawa do zwrotu podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych, w związku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100