Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

III SA/Łd 1029/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-04

wobec [...],G.S. postępowanie podatkowe w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za okres od stycznia do sierpnia 2013 r. Następnie...
podatkowych, ustalania podstawy opodatkowania rozliczania zobowiązań w podatku akcyzowym i opłacie paliwowej oraz ewidencji i dokumentacji prowadzonych w związku...

III SA/Łd 1004/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-12

z dnia [...] określił K. W., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą [...] K. W., zobowiązanie w podatku akcyzowym za miesiące: lipiec 2013 r. w kwocie 781.297 zł...
do napędu pojazdów, od którego nie uiściła należnego podatku akcyzowego. Ponadto na fakturach VAT (wykorzystywanych przez stronę jako faktury zakupu...

III SA/Łd 614/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-12-06

. nr [...] postępowanie kontrolne w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej za 2013 r...
. W zakresie podatku akcyzowego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego w Ł. wydał w dniu [...] r. decyzję nr [...] określającą...

III SA/Łd 823/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-05-09

ze skargi Z. M. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym oraz zwrotu...
. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym w łącznej kwocie 78 147 zł i zwrotu podatku uiszczonego w maju, lipcu, wrześniu...

III SA/Łd 1028/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-04

. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za styczeń, maj, lipiec...
i sierpień 2013 r. oraz umorzenia postępowania dotyczącego zobowiązania w podatku akcyzowym za luty, marzec, kwiecień i czerwiec 2013 r. oddala skargę. Decyzją z dnia...

I GSK 223/17 - Wyrok NSA z 2019-08-14

w W. Od wykazanego w tych fakturach oleju napędowego nie został zapłacony podatek akcyzowy, gdyż podmioty, których dane widniały na fakturach, nie były podatnikami podatku...
akcyzowego oraz nie składały deklaracji dla tego podatku., Uwzględniając te ustalenia, organ kontroli skarbowej trzema decyzjami z [...] lipca 2015 r. określił stronie...

III SA/Łd 1020/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-03-07

zobowiązania w podatku akcyzowym za marzec 2013 r. oddala skargę. Decyzją z [...] r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu...
Celnego w P. z [...] r. określającą Ax. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w T. zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za marzec 2013 r. w wysokości...

III SA/Łd 782/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-02-07

w [...] decyzją [...] nr [...] określił A. S. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą '[...]' z siedzibą w [...] zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym...
, za poszczególne miesiące 2013 r. w łącznej kwocie 1.566.649 zł., Z uzasadnienia ww. decyzji wynika , że zobowiązanie w podatku akcyzowym zostało określone między innymi w związku...

III SA/Łd 139/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-12-17

. [...] zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2012 r w łącznej kwocie 1 566 649 zł. Z uzasadnienia wskazanej decyzji wynika...
, że za miesiące styczeń, lipiec, sierpień, listopad i grudzień 2012 r zobowiązanie w podatku akcyzowym zostało określone między innymi w związku z wprowadzeniem na rynek...

III SA/Gl 457/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-10

. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r...
w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w K. z [...]r., nr [...], odmawiającej stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego za listopad 2014 r. w wysokości wskazanej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100