Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FPS 3/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-04-20

z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50, zm. Dz.U. nr 28 poz. 127, nr 129 poz. 599, Dz.U. 1994 nr 132 poz. 670...
chronionej będących producentami wymienionymi w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50, zm...

III SA 1291/97 - Wyrok NSA z 1998-09-02

pracowników nadzoru podatkowego, ani od winy, bądź braku winy po stronie sprzedawcy. oddala skargę w przedmiocie wymiaru podatku akcyzowego za okres od czerwca...
od 20 marca 1995 r. 325,00 zł za 10 dm3 100 procent, a od 21 sierpnia 1995 r. 375,00 zł., Od wysokości ceny spirytusu zależał z kolei podatek akcyzowy. Od 20 marca 1995 r...

III SA 6406/97 - Wyrok NSA z 1998-10-23

na cele niezgodne z jego przeznaczeniem nie jest w świetle prawa podatkowego zabronione. Skutkiem takiego zużycia jest jednak opodatkowanie podatkiem akcyzowym w formie...
podatkowe z tytułu podatku akcyzowego za miesiąc maj 1997 r. w kwocie 249.255 zł oraz za miesiąc czerwiec 1997 r. w kwocie 155.035 zł., W uzasadnieniu stwierdziła, iż wspólnicy...

SA/Bk 1252/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-10-02

od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797/ nie niweczy zmieniony przez ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów...
i usług /Dz.U. nr 137 poz. 640/, art. 27 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., Art. 27 ust...

I SA/Po 1681/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-04-30

Ustawodawca w art. 14 ust. 10 pkt 1 lit. 'b' ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
./ nie uzależnił stosowania zwolnienia od podatku VAT od tego, czy na podatniku ciąży obowiązek podatkowy w akcyzie., Wyrobem akcyzowym jest towar wymieniony w załączniku nr 6...

FSA 1/98 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-03-02

akcyzowym /Dz.U. nr 133 poz. 688 ze zm./. Zgodnie z tym przepisem stawkę podatku 0 proc. stosuje się do sprzedaży towarów nabywanych przez osoby zagraniczne, gdy towary...
oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, par. 44 ust. 1 pkt 1 lit. 'a' i 'b' oraz par. 44 ust. 2 pkt 1 powołanego wcześniej rozporządzenia Ministra Finansów...

SA/Sz 2010/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-10-08

i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 133 poz. 688/. Decyzją z dnia 28 kwietnia 1997 r., wydaną na podstawie art. 104 par. 1 Kpa w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy...
z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, Inspektor Kontroli Skarbowej Irena J. z Urzędu Kontroli...

FPS 7/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-11-16

Naruszenie przez podatnika obowiązku wynikającego z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11...
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50/ powoduje, iż na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy traci on prawo do obniżenia podatku należnego o podatek...

I SA/Gd 1736/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-12-30

. oraz ustalającą sankcję przewidzianą w art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
oraz o podatku akcyzowym oraz w par. 31 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 39 poz. 176/ podatnik...

III RN 60/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-10-08

będących podmiotami, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
par. 3 tego zarządzenia stanowiący, iż zaniechania nie stosuje się do 'wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym', a podatnik zajmował się handlem tego rodzaju towarami...
1   Następne >   +2   +5   +10   37