Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X

IV SA/Wa 841/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-12

publicznoprawnych w podatku akcyzowym, tj. przestępstwo z art. 258 § 3 Kodeksu karnego oraz kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi...
zwolnionego z podatku akcyzowego, powodując uszczuplenie należności publicznoprawnej z tytułu podatku akcyzowego dużej wartości w wysokości nie mniejszej niż [...] PLN, przy czym...

I SA/Po 1554/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-03-18

. Stanowisko to potwierdza m.in. treść art. 25 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50...
na podstawie art. 207, art. 21 par. 3 Ordynacji podatkowej oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U....

III SA/Wa 2308/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-25

przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 109 poz. 1245 ze zm./ zważyć należało, iż chociaż prawo Strony skarżącej do otrzymania rabatów...
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245 ze zm.). Jak stwierdził organ kontroli Spółka pomijając treść zawartych...

I SA/Go 740/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-10-06

oraz, o podatku akcyzowym. W chwili, w której Spółka dokonywała odprawy spornych samochodów, wykaz wyrobów akcyzowych wymienionych w w/w ustawie, według kodów PCN tych wyrobów...
i podatku akcyzowego przy ich imporcie uznane jako przynależne do kodu PCN 8703., Za bezzasadne uznała argumenty Dyrektora IC, który podważając jej stanowisko...

II OSK 2127/16 - Wyrok NSA z 2017-09-22

, przez co spowodował on narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie należności celnych w kwocie [...] zł, podatku akcyzowego w wysokości [...] zł oraz podatku VAT w wysokości...
na uszczuplenie należności celnych w kwocie [...] zł, podatku akcyzowego w wysokości [...] zł oraz podatku VAT w wysokości [...] zł, mógł stwierdzić, że zachowanie cudzoziemca...

II OSK 2397/17 - Wyrok NSA z 2017-12-28

w wysokości 552 zł oraz podatek akcyzowy w wysokości 12.628 zł. Wyrokiem Sądu Rejonowego w J. z dnia [...] maja 2014 r. sygn. akt [...] cudzoziemiec został skazany za popełnienie...
akcyzowe w postaci 400 paczek papierosów różnych marek bez oznakowania polskimi znakami akcyzy, gdzie kwota narażonego na uszczuplenie podatku akcyzowego wynosi 6.121 zł...

IV SA/Wa 1636/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-02

na uszczuplenie podatku akcyzowego poprzez wprowadzenie na polski obszar celny znacznych ilości wyrobów tytoniowych i alkoholowych. Zdaniem organu odwoławczego, w niniejszej...
alkoholu, czym stwarzał zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu. Skarżący naraził ponadto Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego poprzez wprowadzenie...

IV SA/Wa 2873/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-07

akcyzy o łącznej wartości celnej 958 zł na których ciążyły należności celne w wysokości 552 zł oraz podatek akcyzowy w wysokości 12.628 zł. Wyrokiem Sądu Rejonowego...
marek bez oznakowania znakami akcyzy Ministerstwa Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie kwota narażonego na uszczuplenie podatku akcyzowego wynosi 6.121 zł. Wyrokiem Sądu...

IV SA/Wa 2592/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-29

skarbowej, przez co spowodował on narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie należności celnych w kwocie 517 zł, podatku akcyzowego w wysokości 10.075 zł oraz podatku VAT...
jako kierowca autobusu międzynarodowego (relacji [...] - [...]) uczynił sobie źródło zarobku ze sprzedaży wyrobów akcyzowych (papierosy i alkohol) bez polskich znaków akcyzy. Organ...