Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 1/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-02-22

nadpłaconego podatku akcyzowego, pobranego przez urząd celny w trybie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U....
celnego w części dotyczącej podstawy obliczenia podatku akcyzowego, z której wynika, że pobrana kwota podatku jest wyższa niż należne świadczenie podatkowe. Sąd Najwyższy...

SA/Gd 2567/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-02-03

Konfekcjonowanie wyrobów akcyzowych, od których został już naliczony podatek akcyzowy określonych jako środki upiększające i wyroby perfumeryjne oznaczone symbolem SWW...
1324-4, -5, -6, i -9 nie połączone z jakąkolwiek zmianą ich właściwości nie powoduje powstania nowego zobowiązania w zakresie podatku akcyzowego. Obowiązek akcyzowy...

SA/Bk 803/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-12-06

październik 1994 r., - w podatku od towarów i usług - 2.545.535.500,, - w podatku akcyzowym - 3.938.264.100,, - łączna kwota zobowiązań - 6.483.799.600., 2/ wierzytelności...
nad długiem na poczet podatku akcyzowego za miesiąc listopad 1994 r., Do wniosku załączone zostały dokumenty źródłowe o nabyciu wierzytelności przez Z. P. Sp. z o.o. w B...

III SA 55/95 - Wyrok NSA z 1995-10-18

. w części dot. wymiaru podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług /VAT/ od sprowadzonych z zagranicy stołów bilardowych i części automatów do gry. Wniosek...
nieważności decyzji urzędów celnych w W. i w G. zawartych w dokumentach SAD z 6.8. i 10.11.1993 r. oraz z 21.6. i 18.7.1994 r. w części dot. wymiaru podatku akcyzowego...

SA/Po 445/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-06-22

Wykreślenie podatnika z rejestru, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50...
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ odmówił Małgorzacie Z. wyrażenia zgody na zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w kwocie...

SA/Bk 300/94 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-03-17

1. Z brzmienia art. 27 z dnia 8 stycznia 1993 r. ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ wynika, że ewidencja podatku VAT...
i usług oraz o podatku akcyzowym w wyniku ich błędnej interpretacji, a ponadto przepisów art. 7 Kpa przez nieuwzględnienie istotnych dla rozstrzygnięcia okoliczności...

SA/Ł 2600/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-06-27

Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ nie upoważniła ministra finansów do wprowadzenia...
. powiadomił jedynie spółkę o obowiązku sporządzenia remanentu i o odroczeniu terminu złożenia deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego...

II SA 180/94 - Wyrok NSA z 1995-04-12

. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Zdaniem skarżącego, do ustalenia opłaty eksploatacyjnej, wynoszącej 3 procent ceny...
1982 r. o cenach /Dz.U. 1988 nr 27 poz. 195 ze zm./ i ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym., Naczelny Sąd Administracyjny...

SA/Sz 8/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1995-02-23

Sankcja przewidziana w art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
ust. 3 i art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, ustalił Krzysztofowi G...

SA/Bk 371/94 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-04-12

podatkowe prawidłowo zastosowały przepisy art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
dochodowym i zgodnie z art. 25 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obniżenia podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów...
1   Następne >   +2   +5   +10   12