Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wr 440/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-08-27

, czy bezczynność (lub przewlekłe prowadzenie postępowania) miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Z przepisu tego wynika a contrario, że wydanie przez organ decyzji...
stwierdzenia, czy bezczynność (lub przewlekłe prowadzenie postępowania) miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Kompetencja w tym zakresie przyznana została sądowi...

VII SA/Wa 6/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-15

uchwały charakteryzują się ciężarem pozwalającym uznać, iż dotknięte są one rażącym naruszeniem prawa, co w konsekwencji skutkuje stwierdzeniem jej nieważności...
. W odniesieniu do przepisów proceduralnych rażące naruszenie prawa oznacza wadliwość decyzji wskutek naruszenia norm prawnych regulujących działania administracji publicznej...

II SA/Kr 1347/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-25

bez podstawy prawnej, stanowi rażące naruszenie prawa skutkujące koniecznością wyeliminowania ww. postanowienia uchwały. Wszelkie odstępstwa od katalogu sformułowanego w art. 4...
świadomości mieszkańców nie może być uznany za rażące naruszenie prawa. Wprowadzenie terminu wykonania tegoż obowiązku w istocie ma więc charakter porządkowy, wskazujący...

II SA/Ol 974/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-01-29

z mocy prawa., Przyjmuje się, iż rażącym naruszeniem prawa jest powtarzanie treści przepisów ustawowych w aktach prawa miejscowego, dlatego tym bardziej uznać...
trzeba za rażące naruszenie prawa powielanie w uchwale rozstrzygnięć, które następują z mocy prawa po wejściu w życie ustawy (rozstrzygnięcie o uchyleniu uchwały)., W związku z uznaniem...

III SA/Wr 292/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-09-18

i bezwzględnie obowiązujących., W ocenie organu nadzoru, zaskarżona uchwała Zarządu Województwa D. z dnia [...], jako akt nowelizujący podjętą z rażącym naruszeniem prawa uchwałę...
przyjmuje się jednak, że podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały stanowią takie naruszenia prawa, które mieszczą się w kategorii ciężkich, rażących naruszeń. Idzie...

II SA/Kr 396/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-27

wodociągowych i kanalizacyjnych., W ocenie strony skarżącej, zaskarżona uchwała w zakresie określonym w petitum skargi została podjęta z rażącym naruszeniem prawa. Zaskarżona...
strony skarżącej zaskarżona uchwała została podjęta z rażącym naruszeniem prawa tj. bez wystarczającej podstawy prawnej i na podstawie delegacji zawartej w uchwale organu...

II SA/Ol 1215/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-11-20

konkretnego gospodarstwa rolnego przez Radę Gminy w Dywitach i scedowanie swoich wyłącznych kompetencji na organ wykonawczy gminy stanowi rażące naruszenie prawa...
przekazanego do uregulowania przez radę gminy w art. 11a ust. 5 ustawy o ochronie zwierząt. Powyższy brak stanowi rażące naruszenie prawa, gdyż Rada Gminy w Dywitach...

IV SA/Po 1060/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-29

o orzeczenie nieważności uchwały nr [...] Rady Gminy z dnia [...] marca 2016 r. Zdaniem Prezes procedowanie i podjęcie uchwały nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa, gdyż Rada...
z [...] maja 2016 r. W ocenie Przewodniczącego nie doszło do rażącego naruszenia prawa. Wyjaśnił, że przed podjęciem uchwały Prezes otrzymała od dyrektora Zespołu Obsługi...

II SA/Kr 395/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-28

, także podjętej z rażącym naruszeniem prawa, w dodatku przez organ wykonawczy, który nie miał kompetencji do podejmowania uchwał o charakterze prawa miejscowego, bowiem w dacie...
, zaskarżona uchwała została podjęta z rażącym naruszeniem praw tj. bez wystarczającej podstawy prawnej i na podstawie delegacji zawartej w uchwale organu stanowiącego...

I OSK 1435/17 - Wyrok NSA z 2019-03-28

się do zarzutu Prezes Oddziału ZNP w [...], podnosząc, że nie doszło do rażącego naruszenia prawa. Wyjaśnił, że przed podjęciem uchwały Prezes otrzymała od dyrektora Zespołu...
uprzedniego przedłożenia projektu uchwały do zaopiniowania związkom zawodowym stanowi rażące naruszenie prawa, uzasadniające stwierdzenie nieważności uchwały. Nie ulega...
1   Następne >   +2   +5   +10   100