Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Wr 201/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-28

o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności opisanego powyżej zezwolenia, jako wydanego z rażącym naruszeniem prawa, to jest przepisów:, - art. 27 ust. 2 pkt...
i jest rażącym naruszeniem prawa';, - art. 43 ustawy o odpadach i przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych...

II SA/Wr 463/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-16

odnieść przepis art. 156 § 1 pkt 2 in fine, zawierający w swojej hipotezie określenie 'rażące naruszenie prawa', uwzględniając wskazania Naczelnego Sądu Administracyjnego...
w tym zakresie. Sąd ten w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 r. (II OSK 2510/11) podkreślił, że rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu analizowanego przepisu...

II SA/Łd 171/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-14

o stwierdzenie nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazując na rażące naruszenie prawa bowiem organ nie ustalił faktycznego oddziaływania elektrowni wiatrowych...
do stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowań, z uwagi na rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. Zarzuty podnoszone przez J. L...

II OSK 1776/17 - Wyrok NSA z 2018-04-10

i przewlekłość postępowania organu i że nie miała ona charakteru rażącego naruszenia prawa. W pkt 3 orzekł, że nie wymierza organowi grzywny. W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył...
Oceniając charakter bezczynności oraz przewlekłości sąd stwierdził, że nie zaistniała sytuacja uznania rażącego charakteru naruszenia prawa. Przede wszystkim to błędne...

II OSK 1775/17 - Wyrok NSA z 2018-04-10

G. z dnia [...] listopada 2016r. W pkt 2 stwierdził, że wystąpiła przewlekłość postępowania organu i że nie miała ona charakteru rażącego naruszenia prawa. W pkt 3...
. Natomiast jeżeli były dołączone do innej sprawy należało je wypożyczyć. W ocenie Sądu w sprawie nie zaistniała przesłanka rażącego naruszenia prawa z uwagi...

II SA/Go 40/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-04-09

ewidencyjnym [...] ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu WIOŚ wskazał, że podstawę prawną do wydania...
ta wydana została z rażącym naruszeniem prawa, tj. niezgodnie z art. 13a ust. 1 wymienionej ustawy, który to w sposób wyraźny konstytuuje zakaz zbierania komunalnych osadów...

II OSK 2200/15 - Wyrok NSA z 2016-09-06

uwarunkowaniach zgody na realizację powyższej inwestycji wskazując na rażące naruszenie prawa bowiem organ nie ustalił faktycznego oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko...
nieważności, akcentując przede wszystkim, iż decyzja ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 kpa tj. z rażącym naruszeniem procedury...

II SA/Gl 1875/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-05-14

strona wskazała na rażące naruszenie prawa poprzez nałożenie obowiązku nasadzenia 50 drzew w konkretnym gatunku, wieku i stanie. Zdaniem strony nałożenie tak sprecyzowanego...
z [...] r. SKO w B. odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji nr. [...] z [...] r. Organ uznał, że decyzja nie jest dotknięta wadą rażącego naruszenia prawa. Podkreślił...

II SA/Wr 765/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-05-15

W przypadku wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa strona powinna wykazać, że treść decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej...
z naruszeniem przepisów o właściwości,, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,, 3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją...

II SA/Wr 366/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-07-16

, czyli stwierdzenia nieważności decyzji z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem prawa. Kolegium zaznaczyło, że rażące naruszenie prawa w myśl art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a....
decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa w postaci niezastosowania normy prawa powszechnie obowiązującego której źródłem był Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100