Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 622 Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa X

II GSK 1738/16 - Wyrok NSA z 2017-01-10

, że bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt 1 wyroku), umorzył postępowanie sądowe w pozostałym zakresie (pkt 2 wyroku) oraz zasądził...
, że dokonana została z rażącym naruszeniem prawa i obszernie uzasadnili bezpodstawność żądania przez organu wskazania w planie działalności wnioskodawcy źródeł finansowania środków...

VI SA/Wa 431/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-27

pieniężną w wysokości 300.000zł z tytułu rażącego naruszenia prawa. Do jej wydania doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym., W dniach od [...] lutego 2005r...
Bieżącego NFI publikującego dane o nowych członkach Rady Nadzorczej NFI. Naruszenie zakazu łączenia funkcji organ uznał za rażące naruszenie prawa i kierując...

II GSK 256/06 - Wyrok NSA z 2007-01-25

na treść Raportu Bieżącego NFI publikującego dane o nowych członkach Rady Nadzorczej NFI P. Naruszenie zakazu łączenia funkcji organ uznał za rażące naruszenie prawa...
karą i jej wysokości. Pojęcie rażącego naruszenia prawa jest zdefiniowane w doktrynie i orzecznictwie, i nie budzi wątpliwości, że naruszenie wprost jasno sformułowanego...

VI SAB/Wa 20/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-28

miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. odrzuca skargę na bezczynność; 4. zasądza od Komisji Nadzoru Finansowego solidarnie na rzecz P. Sp. j. z siedzibą w P., G. Sp...
, domagając się stwierdzenia, że bezczynność tego organu, jak i przewlekłość prowadzonego postępowania nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa i o zasądzenie kosztów postępowania...

II GSK 4472/16 - Wyrok NSA z 2017-01-10

przewlekłość prowadzonego postępowania. W pkt 3 wskazał, że przewlekłość postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądził od Komisji Nadzoru Finansowego...
przed Komisją Nadzoru Finansowego. Domagano się stwierdzenia, że bezczynność tego organu, jak i przewlekłość prowadzonego postępowania nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa...

VI SAB/Wa 65/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-16

na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej 1. stwierdza, że bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza postępowanie sądowe...
, że bezczynność nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądzenia na rzecz skarżących kosztów postępowania., W uzasadnieniu skargi wskazano, że pismem z dnia...

II GSK 3749/17 - Wyrok NSA z 2018-04-19

/ stwierdził, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3/ odrzucił skargę na bezczynność; 4/ zasądził solidarnie na rzecz...
oraz 3/ stwierdził, że przewlekłość nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa., Skargę kasacyjną od powyższego wyroku złożyli skarżący, wnosząc o jego uchylenie...

VI SAB/Wa 98/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-08

postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. zasądza od Komisji Nadzoru Finansowego solidarnie na rzecz P. z siedzibą w P., G. z siedzibą w P., M...
postępowania nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa i o zasądzenie kosztów postępowania od organu na ich rzecz., W skardze wskazali, iż wnioskiem z dnia 2 stycznia 2014 r...

II SA 981/88 - Wyrok NSA z 1988-12-13

w postępowaniu prowadzonym w trybie nadzoru, jeżeli nie nosi cech rażącego naruszenia prawa. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 207 par. 5 Kpa skargę Adama...
par. 1 pkt 2 Kpa, jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa oraz interesów skarżących zagwarantowanych Konstytucją PRL i przepisami powołanej ustawy z dnia 14 grudnia 1982...

II GSK 337/19 - Wyrok NSA z 2022-06-30

w Warszawie skargi, w sytuacji gdy Decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa, które dawało podstawy do stwierdzenia nieważności tej Decyzji, a uchybienia...
, że kontrolowana decyzja wydana została bez podstawy prawnej oraz - równocześnie zdaniem strony - z rażącym naruszeniem prawa, co powinno skutkować stwierdzeniem...
1   Następne >   +2   6