Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

I OSK 722/15 - Wyrok NSA z 2015-09-16

i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji: 1. stwierdził, że bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2...
z rażącym naruszeniem prawa. Sąd wskazał, że w niniejszej sprawie Minister Infrastruktury i Rozwoju rozpoznał odwołanie Prezydenta Miasta Białegostoku od decyzji Wojewody...

II OSK 2524/19 - Wyrok NSA z 2019-11-13

miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. oddala skargę w zakresie wymierzenia organowi administracji grzywny, 4. odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania...
, stwierdził, że ta bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzył organowi administracji grzywnę w wysokości 1.000 zł oraz zasądził od organu administracji...

I OSK 2331/16 - Wyrok NSA z 2017-04-21

wniosku z dnia 25 grudnia 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, oddalił wniosek...
o zobowiązanie organu do wykonania wniosku z dnia 25 grudnia 2015 r., stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenie grzywny i zasądzenie...

II OSK 2029/13 - Wyrok NSA z 2013-12-05

(pkt 1 wyroku), stwierdził, że bezczynność Wójta Gminy U. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2), wymierzył Wójtowi Gminy U. grzywnę w kwocie 1000 zł (jeden...
naruszeniem prawa oraz o nałożenie na Wójta Gminy U. grzywny. W uzasadnieniu skargi zarzuciła Wójtowi rażące naruszenie terminów do załatwiania sprawy i podejmowanie...

III OSK 5071/21 - Wyrok NSA z 2022-06-22

z [...] czerwca 2019 r. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2. odrzuca skargę kasacyjną w pozostałej części. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z 12 lutego...
. I wyroku (pkt II) oraz stwierdził, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt III)., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym...

II OSK 2166/14 - Wyrok NSA z 2015-02-10

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt III), nie wymierzył grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w H. (pkt IV) oraz przyznał adwokatowi R.G. od Skarbu...
ze stwierdzeniem, że miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, zobowiązanie organu do niezwłocznego zakończenia postępowania poprzez wydanie decyzji administracyjnej...

II FSK 877/19 - Wyrok NSA z 2019-06-14

doszło blisko pięć miesięcy po złożeniu korekty zeznania podatkowego, bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 149 § 1a ustawy z dnia...
Skarbowego w B. wniósł o jego uchylenie w części odnoszącej się do stwierdzenia, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i przekazanie sprawy do ponownego...

II OSK 1564/14 - Wyrok NSA z 2015-01-08

postępowania przez Prezydenta Miasta Radomia nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; oraz zasądził od Prezydenta Miasta Radomia na rzecz skarżącej kwotę 100,00 złotych...
przewlekłości postępowania, przy czym zdaniem Sądu nie miało ono znamion rażącego naruszenia prawa. Organ podejmował bowiem czynności w sprawie mające na celu wyjaśnienie sprawy...

II OSK 356/19 - Wyrok NSA z 2019-04-18

postępowanie sądowe w zakresie bezczynności organu (pkt I);, - stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt II);, - orzekł o wymierzeniu...
za uzasadnione, nakazało rozpatrzenie sprawy z wniosku Spółki w terminie do dnia [..]., orzekło, że niezałatwienie sprawy w terminie nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa...

II GSK 988/20 - Wyrok NSA z 2021-02-25

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala wniosek o wymierzenie grzywny; 4. zasądza od A. Sp. z o.o. w K. na rzecz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 360...
uprawomocnienia się wyroku, 2. stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3. wymierzył organowi grzywnę w wysokości 4.134,02 zł, a także 4. zasądził...
1   Następne >   +2   +5   +10   100