Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OSK 1471/13 - Wyrok NSA z 2015-01-14

nieważności decyzji może być m.in. przesłanka 'rażącego naruszenia prawa', o której mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.. Przesłanka ta istnieje w sytuacji, gdy decyzja...
jest ewidentnie, w sposób niebudzący wątpliwości, sprzeczna z wyraźnym przepisem prawa. Podstawą zastosowania przesłanki 'rażącego naruszenia prawa' może być zatem...

IV SA/Wa 2901/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-13

rozstrzygnięcie Naczelny Sąd Administracyjny wskazał w szczególności, iż w przedmiotowej sprawie doszło do błędnej wykładni pojęcia 'rażącego naruszenia prawa'. Przesłanka ta inną...
co do wykładni przepisów prawa stanowiących podstawę decyzji wydanych w postępowaniu zwykłym spowodowało, że ww. decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa., Ponownie...

IV SA/Po 100/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-06

. i z [...].07.1978 r.,, 2. stwierdzono nieważność ww. decyzji Wojewody, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, w części dotyczącej pkt II przekazującego Naczelnikowi...
nr [...], położonej w [...] - zarzucając tym decyzjom, że zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa., Minister ustalił, że prawo do występowania w charakterze strony...

IV SA/Wa 1554/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-22

wyroku, w której Sąd wskazuje na brak przesłanek do stwierdzenia przez organy orzekające w sprawie rażącego naruszenia prawa., Pomimo stwierdzenia naruszenia przepisów...
orzecznictwem, tak Sądu Najwyższego, jak również Naczelnego Sądu Administracyjnego, rażące naruszenie prawa jest zjawiskiem, o wyjątkowym charakterze, ponieważ prowadzi ono...

IV SA/Wa 2001/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-07

z wyraźnym przepisem prawa. Podstawą zastosowania przesłanki 'rażącego naruszenia prawa' może być zatem tylko niebudzący wątpliwości stan prawny, nie może być natomiast...
, Wojewoda przyjmując określoną interpretację pojęcia 'zabudowania dworskie' doszedł do błędnego wniosku, że akty nadania ziemi wydane zostały z rażącym naruszeniem prawa...

II SA/Gd 381/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-11-18

roku wnioskodawcy zażądali stwierdzenia nieważności powyższej decyzji Starosty z dnia 15 maja 2008 roku, zarzucając tej decyzji rażące naruszenie prawa, a w szczególności: art. 105 §...
w art. 156 § 1 pkt 1-7 k.p.a. stanowiących podstawę stwierdzenia jej nieważności, a w szczególności nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Zdaniem Kolegium rażące...

II SA/Wr 478/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-10-06

oznacza, że decyzja Wójta Gminy S.K. wydana została z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ orzeczono o nabyciu prawa własności nieruchomości wobec osoby...
prawa, jako przesłanki nadzwyczajnej czynności weryfikacyjnej, Kolegium wskazało, że o rażącym naruszeniu prawa można mówić wówczas, gdy treść decyzji pozostaje w oczywistej...

II SA/Kr 147/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-13

działalności objętej zezwoleniem, co nosi znamię rażącego naruszenia prawa. Stowarzyszenie nie zgodziło się z tym, że kwestia braku wyraźnego wskazania w treści decyzji...
prawa w postaci braku określenia obszaru działalności objętej zezwoleniem i jest to wada oczywista, jednoznaczna, a zatem wada w postaci rażącego naruszenia prawa (wada...

II OSK 953/07 - Wyrok NSA z 2008-08-21

z naruszeniem 'rażącym'. Naruszenie prawa o rażącym charakterze występuje bowiem wówczas, gdy treść rozstrzygnięcia pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią...
stanowisko prezentowane w wyrokach Sądu Najwyższego i NSA, zgodnie z którym, nie może zachodzić rażące naruszenie prawa wówczas, gdy dokonany wybór znaczenia normy prawnej...

II SA/Wr 472/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-06-29

nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Cechą rażącego naruszenia prawa jest to, że treść decyzji, w dacie...
z treścią przepisu stanowiącego podstawę prawną rozstrzygnięcia, zatem decyzja nie jest obarczona wadą rażącego naruszenia prawa., Opisana powyżej decyzja została...
1   Następne >   +2   +5   +10   100