Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SA/Wa 2205/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-13

z [...] kwietnia 2013 r., gdyż postanowienie to zostało wydane bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa polegającym na tym, że zawarte w postanowieniu rozstrzygnięcie...
rozumieć przez wydanie decyzji (postanowienia) bez podstawy oraz z rażącym naruszeniem prawa., Podkreślił, że postanowienie Dyrektora Centrum Obsługi posiada właściwie...

II GSK 349/07 - Wyrok NSA z 2008-01-23

prawa, ale również wykazania, że było to rażące naruszenie prawa, a więc takie, które w sposób oczywisty, bezsporny narusza przepisy prawna., W ocenie Sądu I instancji...
obywateli do państwa., Zdaniem skarżącego WSA naruszył art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. przyjmując dowolnie i bezpodstawnie, że w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa...

I SAB/Gl 10/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-28

Wodnej w Katowicach dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3) przyznaje od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
sumy pieniężnej do wysokości połowy kwoty określonej w przepisie art. 154 § 6 P.p.s.a.,, 3. stwierdzenie, że bezczynność Funduszu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

I SA/Bk 539/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-12-15

[...]. We wniosku skarżący wskazał na rażące naruszenie prawa, tj. art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. w związku z art. 31 zq ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych...
. 1842 ze zm., dalej w skrócie: 'ustawa o COVID-19'). Nadmienił, że naruszenie prawa materialnego ma charakter rażący pomimo, iż opiera się o błędną wykładnię dokonaną...

I SAB/Op 3/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-10-25

, że Prezydent Miasta Opola dopuścił się bezczynności; III. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; IV. wymierza Prezydentowi Miasta Opola grzywnę...
o zobowiązanie organu I instancji do przekazania zażalenia organowi odwoławczemu, stwierdzenie że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, nałożenie na organ...

II GZ 342/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-09

jednocześnie stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Zdaniem WSA, użycie zwrotu 'jednocześnie' wskazuje...
lub przewlekłe prowadzenie postępowania nastąpiły z rażącym naruszeniem prawa., II, Skarżący złożył zażalenie na postanowienie WSA. Wniósł o uchylenie zaskarżonego...

V SA/Wa 284/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-02

na odmowie stwierdzenia nieważności ww. decyzji, w sytuacji jej wydania z rażącym naruszeniem prawa, przy jednoczesnym ograniczeniu się przez organ...
, w dotyczącej jego osoby, sprawie, co w konsekwencji skutkowało wydaniem powyższej nr .... z rażącym naruszeniem prawa. Zaskarżona zaś decyzja tym bardziej dotknięta jest jedną...

III SAB/Wr 10/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-21

, a przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. oddala skargę w pozostałej części; III. zasądza od Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział...
przez Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2)wymierzenie Dyrektorowi Oddziału Zakładu Ubezpieczeń...

III SA/Wr 730/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-03-30

przepisów o właściwości, wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną, została...
. 156 § 1 pkt 1-7 kpa. Wśród przesłanek enumeratywnie wymienionych w art. 156 §1 kpa jest rażące naruszenie prawa, które określa się jako oczywiste naruszenie przepisu...

I SA/Sz 422/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-10-26

w Szczecinie, który wyrokiem z 13 października 2021 r. sygn. akt I SA/Sz 554/21 oddalił skargę. Orzeczenie jest prawomocne., Organ wskazał, że rażące naruszenie prawa zachodzi...
lub w części. Rażące naruszenie prawa wystąpi w sytuacji oczywistej sprzeczności pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy a treścią przepisu, zestawieniem treści decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100