Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 217/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-11

administracyjnych rozumianych jako indywidualne akty administracyjne zewnętrzne., Natomiast naruszenie prawa ma cechę rażącego, gdy decyzja nim dotknięta wywołuje skutki prawa...
normy organ powinien stwierdzić nieważność decyzji Dyrektora Centrum Obsługi Finansowej nr [...] z dnia [...] stycznia 2015 roku jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa...

VI SA/Wa 2257/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-06

1800 skarżące spółki podniosły, że podczas przetargu doszło do rażącego naruszenia prawa powszechnego, jak również interesów uczestników przetargu., Prezes UKE decyzją...
przetargu w sposób, o którym mowa w art.118 d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.- Prawo telekomunikacyjne. W ocenie Sądu I instancji, przesłanka rażącego naruszenia prawa...

II GSK 153/19 - Wyrok NSA z 2022-06-28

, czy też wydania jej z rażącym naruszeniem prawa. Podejście organu administracji do rozumienia przepisu art. 40 ust 2 ustawy - Prawo telekomunikacyjne nie było, zdaniem Sądu...
kryterium oceny zaktualizowania się przesłanki stwierdzenia nieważności wymienionej decyzji, jako wydanej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, o której mowa...

II GSK 373/08 - Wyrok NSA z 2008-12-11

decyzję przez pryzmat przesłanek określonych w przepisie 156 k.p.a. a ocena ta, zdaniem Sądu, nosi cechy rażącego naruszenia prawa. Gdyby bowiem organ miał wzgląd...
sprowadziły się do naruszenia przepisu art. 161 § 1 k.p.a. w stopniu rażącym. W ocenie Sądu, w rozpoznawanej sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa ponieważ istniała...

II GSK 1094/14 - Wyrok NSA z 2015-04-17

- z rażącym naruszeniem prawa, zobowiązanie ww. organu do wydania decyzji rozstrzygającej wniosek i zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych., Z akt sprawy wynika...
prowadzenie postępowania z rażącym naruszeniem prawa oraz zobowiązania organu do wydania rozstrzygnięcia w tej sprawie, z tym, że w tym zakresie skargę cofnęła na rozprawie...

VI SAB/Wa 68/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-24

prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Prezesa Urzędu Komunikacji...
przewlekłego prowadzenia postępowania; stwierdzenie, że stan przewlekłości, o którym mowa w pkt 1, miał miejsce z rażącym naruszeniem prawa, zobowiązanie Prezesa UKE...

II GSK 5756/16 - Wyrok NSA z 2017-03-21

w W.; 3. stwierdza, że bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 4. zasądza od Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej...
Prezesa UKE nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa (pkt 2) oraz zasądził na rzecz spółki zwrot kosztów postępowania sądowego (pkt 3)., Z kolei WSA wyrokiem z 8 września...

VI SAB/Wa 5/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-08

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w prowadzeniu postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na rzecz...
prawomocnego odpisu wyroku w niniejszej sprawie,, - stwierdzenie, stosownie do art. 149 § 1 p.p.s.a., że bezczynność Prezesa UKE stanowi rażące naruszenie prawa...

VI SAB/Wa 41/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-11

z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na rzecz K. kwotę 597 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem...
'[...]' ., I. wniosła o stwierdzenie przewlekłego prowadzenia postępowania; stwierdzenie, że stan przewlekłości, o którym mowa w pkt 1, miał miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

VI SA/Wa 2489/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-15

do dnia [...] lipca 2004 r., Pełnomocnik przedsiębiorcy zarzucił powyższej koncesji rażące naruszenie prawa, tj.:, - art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r...
prawa., Pojęcie 'rażącego naruszenia prawa', o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. jest w orzecznictwie sądowym interpretowane następująco: 'Zarzut rażącego naruszenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   60