Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Gl 492/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-30

niektóre okoliczności, które przemawiają za tym, że w ogóle nie doszło do naruszenia prawa, a już na pewno nie doszło do 'rażącego' naruszenia prawa poprzez wydanie...
skarżąca stwierdziła, że w jej przekonaniu w ogóle nie doszło do naruszenia prawa. Tym bardziej nie można zasadnie utrzymywać, że doszło do 'rażącego' naruszenia prawa...

II OSK 2236/11 - Wyrok NSA z 2013-03-22

, że postanowienie z dnia [...] października 2007 r. opierało się na decyzji uchylonej w 2010 r. nie świadczy więc o wydaniu tego postanowienia z rażącym naruszeniem prawa...
. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, rażące naruszenie prawa ma miejsce tylko wtedy, gdy treść postanowienia jest jednoznacznie sprzeczna...

VII SA/Wa 1863/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-11

oraz co należy rozumieć pod pojęciem rażącego naruszenia prawa., Wskazał, że z akt przedmiotowej sprawy wynika, że J. K. tytułowany pełnomocnikiem K. D. pismem z dnia 1...
pełnomocnictwa do prowadzonego postępowania egzekucyjnego nie stanowi rażącego naruszenia prawa., Na marginesie organ zaznaczył, że w razie ustanowienia pełnomocnika brak...

II SA/Rz 750/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-02-09

z decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Wskazała, że zostało wszczęte postępowanie sądowo -administracyjne w przedmiocie wznowienia postępowania przez NSA w sprawie...
wynikającego z decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, co jej zdaniem jest przedwczesne. Wskazała, że wniosła do NSA o wznowienie postępowania sądowo...

VII SA/Wa 1894/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-20

postanowienia z przyczyn rażącego naruszenia prawa, na które powołuje się skarżący, może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy rozstrzygnięcie podjęte zostało wbrew wyraźnemu...
tym przesłankom obarczono stronę obowiązkiem czy uchylono obowiązek. Cechą rażącego naruszenia prawa jest to, że treść postanowienia pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią...

II SA/Bd 1013/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-02-21

administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Taka właśnie sytuacja wystąpiła w niniejszej sprawie...
, a mianowicie postanowienie organu I instancji zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ organ rozpoznał zarzuty, które w ogóle nie zostały złożone...

VII SA/Wa 747/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-06

rażącym naruszeniem prawa, albowiem z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.) mamy do czynienia wtedy, gdy treść postanowienia jest jednoznacznie sprzeczna...
. wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz poprzedzającego je postanowienia organu I instancji., Skarżonym postanowieniom zarzucił rażące naruszenie prawa...

II SA/Gd 818/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-06-13

albo z rażącym naruszeniem prawa., Przytoczony przepis reguluje instytucję autokontroli, której celem jest umożliwienie organom administracji publicznej ponownej weryfikacji własnego...
prowadzenie postępowania miało miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Aktualne brzmienie tego przepisu wprowadzone zostało ustawą z dnia 20 stycznia 2011...

II OSK 2052/11 - Wyrok NSA z 2013-02-06

, które wyłączają dopuszczalność działania lub treść danego działania organu administracji publicznej. Do naruszenia przepisu prawa jako rażącego należy zaliczyć zatem naruszenie...
przepisu prawa, które wyłącza dopuszczalność podjęcia działania określonej treści. O rażącym naruszeniu prawa w zakresie zastosowania środka egzekucyjnego przesądza...

VII SA/Wa 2290/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-17

określona w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., zgodnie z którym podstawą do stwierdzenia nieważności decyzji jest wydanie jej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa...
stwierdził, że badane postanowienie Naczelnika Gminy P. z dnia [...]września 1976 r. nie jest dotknięte wadą rażącego naruszenia prawa., Główny Inspektor Nadzoru...
1   Następne >   +2   +5   +10   84