Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 649 Sprawy dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych X

II SA/Wa 1433/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-01

po nią, aby wypełnić lukę prawną. Nie jest to również decyzja wydana z rażącym naruszeniem prawa, gdyż za takie uważa się działanie stanowiące zaprzeczenie normy prawnej...
, jak również z ugruntowanymi poglądami doktryny, rażące naruszenie prawa będzie wyrażało się w oczywistej sprzeczności pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy, a treścią przepisu...

II SA/Wa 951/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-20

naruszeniem prawa., Z kolei przepis art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a. stanowi, że Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu, gdy postępowanie stanie się bezprzedmiotowe z innych...
. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym...

II SA/Wa 906/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-30

Wewnętrznego wydał trzy postanowienia, a takie postępowanie stanowi rażące naruszenie prawa. Wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonych postanowień oraz zasądzenie zwrotu...
postanowienie jest trzecim w sprawie, a organ wydając je rażąco naruszył prawo (art. 156 § 1 pkt 2 kpa)., Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 145 § 1 pkt 2...

II SA/Wa 963/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-11

, iż 'uzasadnienie faktyczne w części zawierającej informacje niejawne podlega ochronie na zasadach określonych w niniejszej ustawie', co w efekcie powoduje naruszenie jego prawa...
na niekorzyść skarżącego, chyba że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności (§ 2)., Skarga analizowana w świetle...