Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

II SA/Wa 677/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-09

Sądu stwierdzone uchybienia należy zakwalifikować jako rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. Jakkolwiek co do zasady pojęcie rażącego naruszenia...
prawa odnosi się do przepisów materialnych, tym nie mniej doktryna dopuszcza kwalifikowanie jako rażące naruszenie prawa pogwałcenie zasad ogólnych K.p.a., W orzecznictwie...

I OSK 1164/05 - Wyrok NSA z 2006-01-25

rozpoznania i zarzucając rażące naruszenie prawa materialnego art. 83 cyt. wyżej ustawy oraz art. 6, 7, 8, 12 k.p.a., a także rażące naruszenie prawa procesowego art. 75, 78...
art.174 ppsa przytoczenie podstaw kasacyjnych czyni je nieskutecznymi., A. K. zarzucił wyrokowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, rażące naruszenie prawa...

II SA/Wa 506/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-24

je zakwalifikować jako rażące naruszenie prawa, przewidziane w art. 156 § 1 pkt 2 kpa, stanowiące przesłankę do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji Prezesa ZUS...
. Potwierdza to wykładnię pojęcia 'rażącego naruszenia prawa', którą wielokrotnie zajmował się w swoich orzeczeniach Naczelny Sąd Administracyjny. W wyroku z dnia 9 marca 1999 r. V...

II SA/Wa 929/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-03

wcześniejszego świadczenia ustawowego w formie świadczenia przyznanego w drodze wyjątku, lecz nie stanowi to rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2...
kpa., Zgodnie bowiem z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego rozbieżność w wykładni prawa nie stanowi przesłanki rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1...

II SAB/Wa 87/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-08

. w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. W dniu...
uwzględniając skargę na bezczynność zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

II SAB/Bk 24/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-06-14

Społecznych Oddział w B. dopuścił się bezczynności w przedmiotowej sprawie; 3. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Wnioskiem z dnia...
, czy w sprawie miała miejsce bezczynność i czy miała ona miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Stosownie bowiem do treści art. 149 § 1a ustawy p.p.s.a., uwzględniając skargę...

II SA/Wa 956/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-26

, poz. 1071 ze zm.), nieważna jest decyzja administracyjna wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa., W ocenie Sądu zaskarżona decyzja dotknięta została...
taką właśnie sankcją nieważności, albowiem wydano ją z rażącym naruszeniem prawa. Rażące naruszenie prawa oznacza bowiem wadliwość decyzji skutkiem naruszenia norm...

II SAB/Wa 426/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-12

postępowania administracyjnego, stwierdza, że bezczynność nie miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2. zasądza od Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz...
., Jednakże bezczynność ta nie miała miejsca - w ocenie Sądu - z rażącym naruszeniem prawa, bowiem wynikła ona raczej z niedokładności w procedowaniu w niniejszej sprawie...

II SA/Wa 2017/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-25

, Sąd stwierdził, iż zaskarżona decyzja jest dotknięta kwalifikowaną wadą rażącego naruszenia prawa skutkującą stwierdzeniem jej nieważności., Z akt postępowania...
rozpatrzenie sprawy) niepodpisanego przez stronę stanowi rażące naruszenie prawa (art. 156 § 1 pkt 2 kpa). Oznacza bowiem rozpoznanie wniosku, który z formalnego punktu widzenia...

II SA/Wa 1564/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-25

Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zaskarżona decyzja jest dotknięta kwalifikowaną wadą rażącego naruszenia prawa skutkującą stwierdzeniem...
o przywrócenie terminu (art. 59 § 1 kpa)., Rozpatrzenie odwołania wniesionego z uchybieniem terminu, który nie został przywrócony, stanowi rażące naruszenie prawa (art. 156 § 1 pkt...
1   Następne >   +2   +5   +10   32