Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OSK 2808/15 - Wyrok NSA z 2017-07-21

wyroku wraz z aktami administracyjnymi, stwierdził, że bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, umorzył postępowanie...
, że bezczynność w zakresie rozpoznania wniosku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenie organowi grzywny na podstawie art. 149 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002...

I OSK 2331/16 - Wyrok NSA z 2017-04-21

wniosku z dnia 25 grudnia 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, oddalił wniosek...
o zobowiązanie organu do wykonania wniosku z dnia 25 grudnia 2015 r., stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenie grzywny i zasądzenie...

I OSK 306/16 - Wyrok NSA z 2018-01-24

z dnia 26 kwietnia 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej stwierdził, że bezczynność Prokuratora Rejonowego w C. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa...
postępowania według norm przepisanych, stwierdzenie, że organ dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa oraz wymierzenie grzywny. W ocenie skarżącego odpowiedź...

III OSK 5071/21 - Wyrok NSA z 2022-06-22

z [...] czerwca 2019 r. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2. odrzuca skargę kasacyjną w pozostałej części. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z 12 lutego...
. I wyroku (pkt II) oraz stwierdził, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt III)., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym...

I OSK 2955/14 - Wyrok NSA z 2016-02-17

rozpoznania odwołania w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej stwierdził, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, w pozostałym zakresie...
w przedmiocie ponownego rozpoznania sprawy z odwołania od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej miała charakter rażącego naruszenia prawa, oraz zasądzenia...

I OSK 296/15 - Wyrok NSA z 2016-09-06

się również stwierdzenia, że bezczynność organu w zakresie udostępnienia informacji miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i wymierzenie organowi z tego tytułu grzywny., Skarżący...
zakwestionował nadto stanowisko skarżącego, co do tego by bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Wyjaśnił, że przekroczenie terminu...

I OSK 481/16 - Wyrok NSA z 2016-04-21

, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt 1), wymierzył Burmistrzowi grzywnę w kwocie 200 złotych (pkt 2), umorzył postępowanie sądowe w pozostałym...
żądanej informacji publicznej w terminie 14 dni od przekazania akt i stwierdzenia, że blisko czteromiesięczna bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

III SAB/Gl 285/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-05

. w przedmiocie informacji publicznej 1. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszenia prawa; 3...
lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Nadto...

I OSK 1075/13 - Wyrok NSA z 2013-10-17

. stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądził od Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na rzecz Krajowej Izby Gospodarczej...
, czy bezczyność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Analiza okoliczności faktycznych i prawnych przedmiotowej sprawy, a zwłaszcza zestawienie daty wniosku...

I OSK 1143/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-18

organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa), czy też bezprzedmiotowym jest tylko w zakresie zobowiązywania przez Sąd organu do wydania aktu (rozpoznania wniosku...
organu miała, czy też nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Ta wada miała istotny wpływ na wynik sprawy, bowiem wskutek jej popełnienia treść sentencji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100