Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

II OSK 2524/19 - Wyrok NSA z 2019-11-13

miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. oddala skargę w zakresie wymierzenia organowi administracji grzywny, 4. odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania...
, stwierdził, że ta bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzył organowi administracji grzywnę w wysokości 1.000 zł oraz zasądził od organu administracji...

II OSK 1075/20 - Wyrok NSA z 2020-09-15

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2. w pozostałej części skargę kasacyjną oddala, 3. odstępuje o zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w całości...
z rażącym naruszeniem prawa, w pkt IV. przyznał małoletniemu Skarżącemu od Wojewody Wielkopolskiego sumę pieniężną w wysokości 1000 zł, w pkt V. oddalił skargę...

II SAB/Po 153/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-27

oraz przewlekłego prowadzenia postępowania, III. stwierdza, że bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, IV. przyznaje skarżącej...
sprawy w terminie oraz stwierdził, że niezałatwienie sprawy w terminie nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Wyjaśnił, że kwestia udzielenia zezwolenia na pobyt...

II OSK 1602/21 - Wyrok NSA z 2022-04-12

. wniosku (pkt 2) i przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt 3), w pozostałym zakresie skargę oddalił (pkt 4), a także zasądził od Wojewody Wielkopolskiego...
ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, przyznania od organu na rzecz skarżącej sumy pieniężnej w wysokości 1.500 zł, przyznania od organu na rzecz skarżącej...

II OSK 1146/20 - Wyrok NSA z 2020-09-15

udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 1. uchyla punkt III zaskarżonego wyroku i stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2. w pozostałej...
na pobyt czasowy, w pkt II. stwierdził, że Wojewoda [...] dopuścił się bezczynności, w pkt III. stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, w pkt...

II OSK 20/19 - Wyrok NSA z 2019-04-02

niezałatwieniem w terminie sprawy z jego wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, 2) stwierdzenie, że przewlekłość postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3...
przez Wojewodę miało miejsce z niewątpliwie rażącym naruszeniem prawa, przez które należy rozumieć oczywiste naruszenie obowiązku wynikającego z przepisów prawa (art. 149 § 1a...

II SAB/Po 68/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-05-04

oraz przewlekłego prowadzenia postępowania; III. stwierdza, że bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa; IV. wymierza...
winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a także stwierdził, że niezałatwienie sprawy w terminie nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Organ wyższej instancji...

II OSK 2263/21 - Wyrok NSA z 2022-01-13

; II. stwierdził, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zobowiązał Wojewodę [...] do załatwienia sprawy w terminie 30 dni od otrzymania odpisu...
ze zm., zwana dalej: 'p.p.s.a.'), o: 1) stwierdzenie bezczynności organu administracji publicznej; 2) orzeczenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3...

II OSK 2556/20 - Wyrok NSA z 2021-01-14

czasowy 1. uchyla punkt drugi zaskarżonego wyroku i stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2. oddala skargę kasacyjną w pozostałej...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Nadto Sąd umorzył postępowanie w przedmiocie zobowiązania organu do wydania w określonym terminie aktu oraz oddalił skargę...

II OSK 2591/20 - Wyrok NSA z 2020-12-16

z rażącym naruszeniem prawa, przyznał od organu administracji na rzecz skarżącej sumę pieniężną w wysokości 500 zł, oddalił skargę w pozostałym zakresie i zasądził od organu...
stwierdzenia, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz przyznania od organu administracji na rzecz skarżącej sumy pieniężnej w wysokości 500 zł, przytoczył...
1   Następne >   +2   +5   +10   100