Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 3519/15 - Wyrok NSA z 2017-12-05

powyższego wniosku SKO w W. decyzją z dnia [...]r. nr [...] stwierdziło nieważność powołanej decyzji z dnia, [...] r., jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Decyzja...
niedopuszczalne było jego późniejsze przywrócenie. Tym samym decyzja z dnia [...] r. wydana została z rażącym naruszeniem prawa., Na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego...

II SA/Wr 618/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-12-13

wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Zgodnie bowiem z treścią 'art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 2' ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych...
prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,, 3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,, 4) została skierowana do osoby nie będącej stroną...

IV SA/Po 491/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-12

, iż rzeczona decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa tj. wydana wbrew oczywistemu przepisowi dotyczącemu zasad dokonywania podziału nieruchomości, tym samym decyzja...
się na działce nr [...]/[...], a w większej części na działce nr [...]/[...]. Tak więc decyzja z dnia [...].11.2003 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt...

I OSK 251/19 - Wyrok NSA z 2020-10-27

ocenione jako rażące naruszenie prawa., W ocenie organu nadzoru niezasadny jest też zarzut rażącego naruszenia prawa wynikający z wydania orzeczenia z [...] czerwca 1954 r...
. Również pominięcie w decyzji z 1954 r. pozostałych współwłaścicieli nieruchomości lub ich następców prawnych - zdaniem organu - nie wiąże się z rażącym naruszeniem prawa...

I OSK 742/14 - Wyrok NSA z 2015-02-26

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i wymierzył Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju grzywnę...
przez Sąd skargi na bezczynność, który wyrokiem z 8 maja 2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 509/12 stwierdził jednocześnie, że bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

II SA/Wr 169/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-05-11

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla O. we W., Kolegium wyjaśniło, że w literaturze został wyrażony pogląd, iż naruszenia prawa mają charakter rażący...
w całości lub w części, a w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego ukształtował się pogląd, że rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 in fine...

SA/Sz 1796/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-05-25

w którym organ stwierdza się, że nie nastąpiło rażące naruszenie prawa. W dacie wydania decyzji z dnia [...] r. Spółdzielni Pracy A. nie przysługiwało prawo zarządu, ale prawo...
użytkowania, które nie przekształciło się w prawo zarządu. Skoro kwestionowaną decyzją wygaszono prawo nieistniejące, to jest to równoznaczne z rażącym naruszeniem prawa...

I OSK 1317/16 - Wyrok NSA z 2017-03-01

użytkowania wieczystego w prawo własności w sposób przewlekły; przewlekłość nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; oddalając jednocześnie dalej idącą skargę...
z 2013r. poz. 267 ze zm.), dalej powoływanej jako 'K.p.a.', to w okolicznościach tej sprawy doszło do przewlekłości postępowania i to z rażącym naruszeniem prawa...

II SA/Po 844/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-20

, poz. 99), nie przywołano zaś w podstawie prawnej art. 12 ust. 5 i 'nie zastosowano normy wynikającej z tego przepisu, co stanowi rażące naruszenie prawa'., Samorządowe...
nie jest wystarczające wykazanie naruszenia prawa, koniecznym jest wskazanie, że zostało naruszone w sposób rażący. Postępowanie w sprawie nieważności decyzji jest samodzielnym...

I OSK 516/09 - Wyrok NSA z 2009-12-07

nieważności powyższej decyzji wskazując, że stosownie do art. 156 § 1 pkt. 2 k.p.a. przesłanką do stwierdzenia nieważności decyzji jest rażące naruszenie prawa...
w powołanej uchwale stanowi wykładnię - interpretację przepisu prawa, zaś dokonanie przez organ wykładni sprzecznej z uchwałą nie stanowi rażącego naruszenia prawa., Następnie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100