Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SAB/Bk 112/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-01-27

zobowiązania Sejmiku Województwa P. do podjęcia uchwały, 2. stwierdza, że bezczynność Sejmiku Województwa P. nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa, 3. zasądza od Sejmiku...
do załatwienia sprawy, ale również wypowiedzenia się, czy bezczynność miała charakter rażącego naruszenia prawa. Na mocy ustawy z dnia 20.01.2011 r. o odpowiedzialności...

III SAB/Lu 32/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-05-10

, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Rady Powiatu na rzecz W. P. kwotę [...]zł ([...] złotych) z tytułu zwrotu kosztów postępowania...
czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, mimo zaistnienia podstaw do umorzenia postępowania sądowego w zakresie dotyczącym zobowiązania organu...

III SAB/Kr 39/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-25

Rady Miejskiej w K miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; IV. wymierza Radzie Miejskiej w K grzywnę w kwocie 3000 (słownie trzy tysiące) złotych; V. zasądza od Rady...
, czy podjęcia czynności jak w rozpoznawanej sprawie oraz ustalenia, czy bezczynność organu nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa. Konieczne zatem było zobowiązanie organu przez Sąd...

SA/Bk 392/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-09-26

nadzoru, ponieważ - zdaniem skarżącej Rady - nie nastąpiło rażące naruszenie prawa. W uzasadnieniu podniesiono, iż zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r...
naruszeniem prawa. Kolegium nie potwierdziło rażącego naruszenia prawa, a jedynie istotne naruszenie prawa, natomiast przepisy Kpa, do których odsyła art. 91 ustawy...

II OSK 3466/19 - Wyrok NSA z 2020-10-07

., sygn. akt II OSK 565/18)., Przystępując do oceny, czy bezczynność organu miała charakter rażący, Sąd wskazał, że w orzecznictwie za rażące naruszenie prawa uznawany...
cechy w stosunku do stanu określanego jako zwykłe naruszenie. Podkreśla się także, iż dla uznania rażącego naruszenia prawa nie jest wystarczające samo przekroczenie...

III SAB/Gd 21/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-06-07

. stwierdza, że Rada Powiatu S. dopuściła się bezczynności, 3. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 4. zasądza od Powiatu S. na rzecz...
miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W orzecznictwie przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa stanowi kwalifikowaną postać naruszenia prawa o szczególnych cechach...

II SAB/Wa 126/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-17

, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Ministra Administracji i Cyfryzacji na rzecz strony skarżącej Z. z siedzibą w C. kwotę 340...
odpowiednich działań zmierzających do zmiany kwestionowanych przepisów. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Administracji i Cyfryzacji rażącym naruszeniem prawa jest m.in. nazwanie...

III SAB/Wr 12/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-10-13

za rażące naruszenie prawa wniosła o:, 1) zobowiązanie Rady Powiatu do wydania uchwały w zakresie możliwości rozwiązania stosunku pracy z radnym w terminie 14 dni...
funkcjonariuszy w zw. z art. 149 u.p.p.s.a. o orzeczenie, czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, mimo że będą podstawy do umorzenia postępowania...

III SA/Gd 212/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-05-18

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.)., Stanowi to rażące naruszenie prawa...
w tym zakresie formułę ustawową, czego nie należy utożsamiać z rażącym naruszeniem prawa., Rozważając ten argument pamiętać należy, że pojęcia rażącego naruszenia prawa użytego...

II SA/Bd 408/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-07-18

:, - rażące naruszenie prawa procesowego tj. art. 65 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz...
mandatu radnego,, - rażące naruszenie prawa materialnego - art. 190 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez podjęcie rozstrzygnięcia nadzorczego po ogłoszeniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100