Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

II GSK 1551/18 - Wyrok NSA z 2018-12-04

z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje O. D. od Ministra Sportu i Turystyki kwotę 2000 (dwa tysiące) złotych; 4. oddala skargę kasacyjną w pozostałym zakresie. Wyrokiem...
prowadzenia postępowania, przewlekłość ta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i oddalił skargę w pozostałym zakresie m.in. co do wymierzenia grzywny organowi...

II SA/Go 504/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-10-23

2018 r.). We wniosku pełnomocnik Związku zarzucił zaskarżonej decyzji rażące naruszenie prawa polegające na wykreśleniu Klubu z ewidencji bez przeprowadzenia postępowania...
prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Cechą rażącego naruszenia prawa, bo ta przesłanka w istocie podlega rozważeniu w sprawie, jest to, że treść kontrolowanej decyzji...

VI SAB/Wa 15/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-28

., Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (§ 1a)., W świetle powołanego przepisu, skarga...
zobowiązany jest je ocenić przy jednoczesnym stwierdzeniu, czy istniejąca bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa czy też nie., W przedmiotowej sprawie wskazać...

II GSK 1240/20 - Wyrok NSA z 2022-01-13

postanowieniem z dnia [...] stycznia 2019 r., nr [...], stwierdziło, że organ dopuścił się bezczynności i przewlekłości, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa...
[...] i [...] - stwierdzając w trybie art. 37 § 6 k.p.a., iż organ dopuścił się bezczynności i przewlekłości, które nie miały miejsca z rażącym naruszeniem prawa i wyznaczył...

I SA 176/99 - Wyrok NSA z 1999-05-11

./, to także prawna niewadliwość procedur, według których doszło do uchwalenia statutu., Ocena, czy nastąpiło rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 Kpa, może być dokonana...
we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i akcentując, że 'w 1995 r. Prezes UKFiT co najmniej świadomie akceptował sytuację noszącą znamiona rażącego naruszenia prawa', czego...

II GSK 1702/18 - Wyrok NSA z 2018-12-04

. stwierdza, że Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy dopuścił się bezczynności która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zobowiązuje Prezydenta Miasta Stołecznego...
sportowego stwierdził: 1.że organ dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2. zobowiązał Prezydenta m.st. Warszawy do wydania decyzji...

VI SA/Wa 23/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-20

, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa oraz mogącej spowodować zaistnienie czynu zabronionego (art. 156 § 1 pkt 2 i pkt 6 k.p.a.). P. wywodziło, iż do zatwierdzonej odznaki T...
administracyjnej., P. uważało, że wydane zezwolenie dla T. na ustanowienie i używanie odznaki nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa, w tym art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia...

II GSK 381/07 - Wyrok NSA z 2008-02-14

poprzez oparcie rozstrzygnięcia w zakresie braku rażącego naruszenia prawa zaskarżoną decyzją na zatwierdzeniu przez sąd rejestrowy statutu PT. powstałego w 1990 r...
powstania tego stowarzyszenia oraz bezpodstawnie sugeruje istnienie związków z organizacją rozwiązaną, powinno zostać uznane za dokonane z rażącym naruszeniem prawa...

II SA/Bk 526/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-10-13

oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe (Dz. U. Woj. Pod. 2010, nr 298, poz. 3869). Skarżący zarzucił:, 1. rażące naruszenie prawa, tj. art. 15, art. 61 § 1...
postępowania, uprawniony jest sam zawodnik;, 2. rażące naruszenie prawa, tj. art. 15, art. 61 § 1 i art. 104 § 1 K.p.a., poprzez wskazanie w § 7 załącznika nr 2, że podstawą...

VI SAB/Wa 27/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-29

, że organ dopuścił się bezczynności i przewlekłości, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, oraz wyznaczyło Prezydentowi [...] miesięczny termin załatwienia...
one miejsca z rażącym naruszeniem prawa i wyznaczył miesięczny termin do załatwienia sprawy,, W wykonaniu ww. postanowień SKO, Prezydent [...] w dniu [...] lutego 2019 r...
1   Następne >   +2   +5   10