Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OSK 464/17 - Wyrok NSA z 2019-02-06

z rażącym naruszeniem prawa) orzeczeń ministra, w tym orzeczenia z dnia [...] czerwca 1947 r.,, e) w razie przyjęcia niezasadności zarzutów z ww. punktów c) i d...
, a tym samym bezpodstawności (lub wydania z rażącym naruszeniem prawa) orzeczeń ministra, w tym orzeczenia z dnia [...] czerwca 1947 r.,, - w zw. z § 30 ust. 3 w zw. z § 25 ust...

IV SA/Wa 1671/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-12

lub z rażącym naruszeniem prawa. Oznacza to, że nie każde naruszenie prawa pociąga za sobą nieważność decyzji, ale jedynie przypadki oczywistego i ciężkiego naruszenia prawa...
rażące naruszenie prawa, stwierdził iż zarzut ów nie zasługuje na uwzględnienie. Nawet pomimo tego, że przy doręczaniu decyzji z [...] lutego 1969r. zastosowano...

I OSK 1961/20 - Wyrok NSA z 2021-01-19

nr [.] (obecnie działki nr [..] i nr [..]) z obrębu [..], powstałej z przejętej działki nr [..]. Skarżący podniósł, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa...
sprawę z punktu zaistnienia przesłanki wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa, Sąd podkreślił, że nie każde naruszenie prawa ma charakter rażący. Naruszenie...

I SAB/Wa 378/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-08

się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz J. M. kwotę 580 (pięćset osiemdziesiąt...
z rażącym naruszeniem prawa., Jak podkreśla się w orzecznictwie sądów administracyjnych, bezczynność organu administracji publicznej zachodzi wówczas, gdy w prawnie ustalonym...

I OSK 1728/12 - Wyrok NSA z 2014-02-14

w Aleksandrowie podnosząc, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa oraz kwestionując przesłankę przejęcia nieruchomości - tj. niski stan produkcji rolnej. Decyzją...
I instancji przypomniał, że, zdaniem skarżącego, decyzja z 1980 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, natomiast przesłanką zastosowania przepisu art. 156 § 1 pkt 2...

I SA/Wa 2021/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-31

w oczywistej sprzeczności z postanowieniami dekretu i rozporządzenia, tym samym nie ma podstaw do wzruszenia kontrolowanej decyzji z uwagi na brak rażącego naruszenia prawa...
rażącego naruszenia prawa jest to, że treść decyzji pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią zastosowanego w niej przepisu. Nie chodzi przy tym o błędy w wykładni...

I OSK 492/10 - Wyrok NSA z 2010-12-01

.. W złożonym wniosku P. E.-A. św. P. i św. P. w P. twierdziła, że kwestionowane orzeczenie wydano z rażącym naruszeniem prawa, a mianowicie bez zapewnienia jej udziału...
przedstawioną przez Parafię, to odmienna interpretacja tego przepisu dokonana przez organ wydający decyzję nie mogłaby zostać uznana za rażące naruszenie prawa...

I OSK 1474/14 - Wyrok NSA z 2015-07-10

na odmiennej wykładni przepisów dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej nie wypełnia przesłanki rażącego naruszenia prawa., Po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy...
rażące naruszenie prawa, o którym stanowi art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., jest stwierdzenie, że w zakresie objętym kontrolowaną decyzją obowiązywał niewątpliwy stan prawny...

IV SA/Wa 1560/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-02

2001 r. nr [...] i umarzającej postępowanie przed organem I instancji uzasadniając, iż zmiana orzecznictwa w interpretacji przepisów nie stanowi rażącego naruszenia prawa...
, organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Z brzmienia tego przepisu wynika...

I SA/Wa 2271/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-08

zarzutu rażącego naruszenia prawa w sytuacji, w której organ nie naruszył przepisu a jedynie odstąpił od wypracowanej w judykaturze wykładni., Skargę do Wojewódzkiego...
wystąpienia rażącego naruszenia prawa, a w konsekwencji utrzymanie w mocy decyzji organu I instancji zamiast uchylenia tej decyzji i stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody...
1   Następne >   +2   +5   +10   100