Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 815/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-09

[...] maja 2006 r. nr [...] została wydana z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 98 ust. 1 w związku z art. 99 pkt 2 i art. 92 ustawy o Straży Granicznej oraz § 2 ust. 2...
także, że zgodnie z poglądami doktryny oraz orzecznictwem, rażące naruszenie prawa występuje w przypadku naruszenia przepisu prawnego, którego treść bez zbędnych wątpliwości...

I OSK 216/08 - Wyrok NSA z 2009-01-28

. Nr [...]. W uzasadnieniu podał, iż cechą rażącego naruszenia prawa jest to, że treść decyzji pozostaje w sprzeczności z treścią przepisu przez proste ich zestawienie ze sobą...
gospodarczego, w tej sytuacji decyzja ta dotknięta jest wadą rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 ust. 2 k.p.a., Powyższa decyzja stała się przedmiotem skargi...

II SA/Wa 865/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-04

, że nie została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa. Organ wskazał, że decyzja ta była oparta na wykładni prawa funkcjonującej w okresie wydania decyzji...
. Organ podkreślił, że w przypadku rażącego naruszenia prawa nie chodzi o spór o wykładnię prawa, lecz o działanie wbrew nakazowi lub zakazowi ustanowionemu w prawie...

II SA/Bd 163/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-04-16

więc z kolejnym pismem, zarzucając wydanie decyzji z [...] lipca 2004 r. z rażącym naruszeniem prawa. Rażące naruszenie prawa polegało na pominięciu pisma z [...] czerwca 2004 r...
przedmiotowej decyzji nie doszło do rażącego naruszenia prawa a decyzja była wydana na właściwej podstawie prawnej. Zgodnie z art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania...

III SA/Kr 1457/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-28

bez wskazania położenia i powierzchni przydzielonych pomieszczeń - co stanowi rażące naruszenie prawa. Powyższe doprowadziło do tego, że ani właściciele budynku ani lokator...
nie byli w stanie określić przedmiotu swoich praw i obowiązków. M. N. zwrócił również uwagę, że zaskarżona decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt...

II SA/Wa 1322/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-18

- została wydana z rażącym naruszeniem prawa,, - stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej (taką jest ta, z 2012 r.) stanowi odstępstwo od - wyrażonej w art...
praworządności,, - o tym, czy miało miejsce rażące naruszenie prawa, decyduje przede wszystkim jego oczywistość i zakres wpływu naruszenia na sposób załatwienia sprawy...

I OSK 237/15 - Wyrok NSA z 2015-07-08

z rażącym naruszeniem prawa, umorzył postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w pozostałym zakresie oraz przyznał ze środków budżetowych Wojewódzkiego...
i 2 oraz art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a., stwierdzając, że bezczynność organu odwoławczego nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz umarzając postępowanie...

IV SA/Wr 502/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-04

żądania - Ukarania organu grzywną za wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa',, 3) dodatkowe pouczenie 'co do prawa wniesienia powództwa do sądu powszechnego...
. ([...]). Zdaniem skarżącego, decyzja z dnia [...] marca 2016 r. ([...]) została wydana z rażącym naruszeniem prawa. We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy powtórzono...

II SA/Wa 1066/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-09

[...] z dnia [...] czerwca 1995 r. nr [...]. W uzasadnieniu podał, iż cechą rażącego naruszenia prawa jest to, że treść decyzji pozostaje w sprzeczności z treścią przepisu...
gospodarczego, w tej sytuacji decyzja ta dotknięta jest wadą rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 ust. 2 k.p.a., W skardze do Wojewódzkiego Sądu...

I OSK 1524/10 - Wyrok NSA z 2011-02-04

., O rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. decydują łącznie trzy przesłanki: oczywistość naruszenia prawa, charakter przepisu, który został naruszony...
, czy kontrolowana decyzja została podjęta z rażącym naruszeniem prawa nie wystarczy stwierdzenie, że dokonano błędnej wykładni prawa, ale niezbędne jest wykazanie, że przekroczenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100