Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II SA/Wa 2372/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-12

., W uzasadnieniu strona zarzuciła Ministrowi, że w niewystarczający sposób uzasadnił twierdzenie o braku naruszenia przez WKL w O. przepisów prawa w stopniu rażącym...
rażącego naruszenia prawa., Jednocześnie przypomniano, że zainteresowany zakwestionował orzeczenie organu pierwszej instancji - PKL co do kategorii 'A' odwołując się od niego...

II SA/Wa 1137/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-12

orzeczenia TWKL w O. nr [...] z dnia [...] r. Uzasadniając swój wniosek S. G. podał, że orzeczenie wydane zostało bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. S...
) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,, 3) dotyczy sprawy już poprzednio...

II SAB/Wa 353/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-17

w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 25 stycznia 2013 r. 1. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2. wymierza Ministrowi Spraw...
lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa lub naruszeniem prawa;, 3. wymierzenie, na mocy art. 149 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami...

II SA/Wa 1702/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-15

prawnego., Wobec powyższego stwierdzić należy, że zaskarżone orzeczenie Komisji do Spraw Służby Zastępczej dotknięte jest wadą rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 §...
rozpoznanie przez Komisję do Spraw Służby Zastępczej środka zaskarżenia od nieistniejącego już w obrocie prawnym orzeczenia stanowi rażące naruszenie prawa w rozumieniu...

II SA/Wa 1572/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-25

Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., W odpowiedzi na skargę Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w W. wniosła o jej oddalenie...
w art. 156 § 1 pkt. 2 kpa, bowiem zaskarżona decyzja organu odwoławczego została wydana z rażącym naruszeniem prawa (patrz - 'Kodeks postępowania administracyjnego...

II SA/Bd 994/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-02-19

, Sąd stwierdził, iż zostało ono wydane z rażącym naruszeniem prawa, co skutkowało stwierdzeniem jego nieważności., Należy wskazać, iż w orzecznictwie sądów...
niniejszej ustawy nakazuje stwierdzenie nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Rażące naruszenie prawa stanowi kwalifikowaną postać naruszenia prawa...

IV SA/Wr 489/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-15

i gwarancje procesowe obywatela i musi być ocenione jako rażące naruszenie prawa., Kontrolowane przez Sąd postępowanie toczyło się w trybie wznowieniowym i dotyczyło...
z nich będzie skutkować pojawieniem się nowej sprawy. Jej rozpoznanie i załatwienie przez organ II instancji stanowiłoby rażące naruszenie prawa (zob. G. Łaszczyca, Komentarz do Kodeksu...

II SA/Wa 380/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-12

rozważania nad zgodnością z prawem zaskarżonych decyzji należy wskazać, że zostały one wydane z rażącym naruszeniem prawa i dlatego skargi zasługują na uwzględnienie...
z uchybieniem terminu, który nie został przywrócony, uważane jest za rażące naruszenie prawa, określone w art. 156 § 1 pkt 2 kpa. Stanowi ono bowiem weryfikację...

II OSK 901/08 - Wyrok NSA z 2009-02-06

., jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, ewentualnie, uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości na podstawie art. 185 § 1 p.p.s.a. oraz przekazanie sprawy do ponownego...
decyzji - orzeczenia z dnia [...] czerwca 2005 r. z powodu rażącego naruszenia prawa przy jej wydaniu., Sformułowane w pkt 1 skargi kasacyjnej zarzuty byłyby prawidłowe...

II SAB/Wa 276/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-30

miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W przypadku, o którym mowa w § 1, Sąd może ponadto orzec z urzędu albo na wniosek strony o wymierzeniu organowi grzywny...
nie miał również podstaw do stwierdzenia, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie przez niego postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz do wymierzenia organowi...
1   Następne >   +2   +5   +10   22