Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I OSK 1311/17 - Wyrok NSA z 2019-03-19

). Ponadto w oparciu o art. 149 § 1a tej ustawy Sąd stwierdził, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa (punkt drugi...
przez Głównego Geodetę Kraju miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, ewentualnie o uchylenie go w tej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi...

I OSK 2341/15 - Wyrok NSA z 2016-03-01

, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Pruszkowskiego miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2. zasądza od Starosty Pruszkowskiego solidarnie na rzecz...
wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że w dniu 22 kwietnia 2013...

II OSK 1902/13 - Wyrok NSA z 2013-11-20

Budowlanego w T. oraz stwierdził, że nie było ono prowadzone z rażącym naruszeniem prawa., Postanowienie zapadło na tle następujących okoliczności faktycznych:, Postanowieniem...
o tym, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu na podstawie art...

II OSK 1775/17 - Wyrok NSA z 2018-04-10

G. z dnia [...] listopada 2016r. W pkt 2 stwierdził, że wystąpiła przewlekłość postępowania organu i że nie miała ona charakteru rażącego naruszenia prawa. W pkt 3...
. Natomiast jeżeli były dołączone do innej sprawy należało je wypożyczyć. W ocenie Sądu w sprawie nie zaistniała przesłanka rażącego naruszenia prawa z uwagi...

I OSK 905/15 - Wyrok NSA z 2015-10-07

postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3) wymierza Prezydentowi Miasta Olsztyna grzywnę w wysokości 3000 (trzech tysięcy) złotych; 4) zasądza od Miasta...
naruszeniem prawa. Za rażące naruszenie art. 35 k.p.a. można bowiem uznać jego oczywiste niezastosowanie lub zastosowanie nieprawidłowe, jak również brak jakiejkolwiek aktywności...

II OSK 155/21 - Wyrok NSA z 2021-07-01

pozwolenia na budowę (pkt 1), że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2) i umorzył postępowanie w zakresie zobowiązania...
przez Starostę w przedmiocie wznowienia postępowania domagając się stwierdzenia, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, orzeczenia...

II OSK 124/21 - Wyrok NSA z 2021-08-26

zaskarżonego wyroku; 2. stwierdza, że Burmistrz Miasta N. T. dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, które miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierza...
. stwierdził, że Burmistrz Miasta N.T. dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, które nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa;, III. w pozostałym zakresie...

I OSK 1317/16 - Wyrok NSA z 2017-03-01

użytkowania wieczystego w prawo własności w sposób przewlekły; przewlekłość nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; oddalając jednocześnie dalej idącą skargę...
z 2013r. poz. 267 ze zm.), dalej powoływanej jako 'K.p.a.', to w okolicznościach tej sprawy doszło do przewlekłości postępowania i to z rażącym naruszeniem prawa...

II OSK 891/13 - Wyrok NSA z 2013-09-03

postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i ewentualnym wymierzeniu grzywny stosownie do art. 149 § 2 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący...
I. stwierdził przewlekłość postępowania; w pkt II. stwierdził, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; w pkt III. wymierzył...

II SAB/Po 153/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-27

oraz przewlekłego prowadzenia postępowania, III. stwierdza, że bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, IV. przyznaje skarżącej...
sprawy w terminie oraz stwierdził, że niezałatwienie sprawy w terminie nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Wyjaśnił, że kwestia udzielenia zezwolenia na pobyt...
1   Następne >   +2   +5   +10   100