Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

I SA/Rz 602/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-03-21

jej nieważności z przyczyny rażącego naruszenia prawa., Kolegium zaznaczyło, że ze znajdujących się w aktach sprawy materiałów dowodowych wynika, że pismem z dnia 6 sierpnia...
., Zdaniem Skarżącej zaskarżona decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa lub bez podstawy prawnej., Skarżąca zarzuciła naruszenie art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a....

I SAB/Sz 4/23 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2023-05-31

miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; IV. przyznaje P. Przedsiębiorstwu [...] Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. od Dyrektora Regionalnego...
., Na podstawie art. 149 § 1a p.p.s.a., oceniając stopień naruszenia prawa w związku z zaistniałą bezczynnością, sąd uznał, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym...

I SA/Rz 396/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-08-08

uchwał Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych powołanych w jej sentencji utraciła moc. Ponadto zdaniem wnioskodawcy, decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa...
SKO, kwestionowana decyzja nie jest również dotknięta wadą z art. 247 § 1 pkt 3 O.p., gdyż nie została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa. Podstawa z ww. przepisu...

I GSK 932/23 - Wyrok NSA z 2023-12-06

o bezczynności organu z rażącym naruszeniem prawa, przyznał Spółce od organu sumę pieniężną, odmówił wymierzenia Dyrektorowi RZGW grzywny i zasądził koszty postępowania na rzecz...
o skrócenie taryfy;, g) art. 149 § 1a p.p.s.a. poprzez stwierdzenie w wyroku, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, w sytuacji gdy brak merytorycznego...

V SA/Wa 1221/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-21

przez pełnomocnika na rzecz swojego klienta jest rażącym naruszeniem prawa do obrony zagwarantowanym w obowiązujących przepisach prawa oraz Konstytucji RP., Skarżący nadto wskazał...
i argumentację skargi, art. 247 § 1 pkt 3 O.p., a więc rażącego naruszenia przepisów prawa związanych z uzasadnieniem zaskarżonej decyzji, w odniesieniu do której skarżący...

V SA/Wa 1361/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-18

§ 1 pkt 2 K.p.a., a przesłankę rażącego naruszenia prawa wyczerpuje okoliczność związana z merytoryczną oceną zaprojektowanej przez Zakład taryfy dla zbiorowego...
'rażącego naruszenia prawa', w tym błędne uznanie, że rażącym naruszeniem prawa jest każde naruszenie zasad ustanowionych przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę...

SA/Kr 1512/91 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1991-12-19

1991 r. o związkach zawodowych, stanowi rażące naruszenie prawa, powodujące nieważność uchwały. Wojewoda K. rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 25 września 1991 r...
mogą być tylko 'istotne' naruszenia prawa. Brak konsultacji przedmiotowej uchwały nie jest błędem, dotykającym merytorycznej strony uchwały., W skardze wyrażono...

III SA 2448/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-10

postanowienie, jak i poprzedzające je postanowienie organu I instancji wydane zostały z rażącym naruszeniem prawa., Przepis art. 113 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego...
wystawiony został w dniu [...] maja 2003 r.)., Jednakże zastosowanie w niniejszej sprawie art. 113 kodeksu postępowania administracyjnego stanowi z rażące naruszenie prawa...

V SA/Wa 4886/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-24

RZGW w P.., W złożonym wniosku, Spółka podniosła, że Decyzja Dyrektora RZGW w P. została wydana bez podstawy prawnej z rażącym naruszeniem prawa tj. art. 24c ust. 2 ustawy...
zakończonego wskazaną decyzją, stwierdził, że przedmiotowa decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa z uwagi na to, że odnosząc się do wniosku taryfowego Spółki...

III SA/Kr 169/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-02-17

, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa., W niniejszej sprawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
zarzucił zaskarżonemu postanowieniu naruszenie prawa i wniósł o uwzględnienie skargi i uchylenie postanowienia w całości., W odpowiedzi na skargę organ wskazał...
1   Następne >   +2   +5   +10   20