Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

IV SA/Wr 860/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-02-28

formy rażącego naruszenia prawa, to organ nadzoru może przecież skorzystać ze wskazania nadzorczego. Zdaniem skarżącego z cytowanych przepisów nie wynika...
., Żaden przepis nie zawiera definicji rażącego naruszenia prawa, lub nieistotnego naruszenia prawa. Tę kwestię próbuje uzupełnić doktryna i orzecznictwo. W artykule J...

II SA/Bd 408/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-07-18

:, - rażące naruszenie prawa procesowego tj. art. 65 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz...
mandatu radnego,, - rażące naruszenie prawa materialnego - art. 190 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez podjęcie rozstrzygnięcia nadzorczego po ogłoszeniu...

II SA/Gd 3120/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-03-03

prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa'., Naruszenie prawa ma charakter rażący, gdy czynności zmierzające do wydania decyzji administracyjnej oraz treść załatwienia sprawy...
Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2004, str. 730). Cechą rażącego naruszenia prawa jest to, że treść decyzji pozostaje w sprzeczności z treścią przepisu przez proste...

II SA/Ol 550/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-10-09

tylko wówczas, gdy jest istotne, to przy naruszeniu zasad ich sporządzania, każde naruszenie wywołuje skutek nieważności uchwały, uznawane jest więc za rażące naruszenie prawa...
skarżącej w kwestii braku rażącego naruszenia prawa, które daje podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym...

II SA/Ol 552/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-10-09

skutek nieważności uchwały, uznawane jest więc za rażące naruszenie prawa., Materiał zgromadzony w aktach rozpoznawanej sprawy pozwala na stwierdzenie, że organy gminy...
przedmiotem rozstrzygnięcia nadzorczego, jako organ nadzoru., Odnosząc się do zarzutu skarżącej w kwestii braku rażącego naruszenia prawa, które daje podstawę...

II SA/Ol 551/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-10-09

jest więc za rażące naruszenie prawa., Materiał zgromadzony w aktach rozpoznawanej sprawy pozwala na stwierdzenie, że organy gminy w toku postępowania zmierzającego do uchwalenia...
, a po uchwaleniu uchwały będącej przedmiotem rozstrzygnięcia nadzorczego, jako organ nadzoru., Odnosząc się do zarzutu skarżącej w kwestii braku rażącego naruszenia prawa...

III SA/Gl 1286/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-30

kategorie wad uchwał organów gminy (istotne naruszenie prawa oraz nieistotne naruszenie prawa). W niniejszej sprawie Wojewoda stwierdził, iż doszło do rażącego naruszenia...
. Wprowadzenie tych regulacji w ocenie Sądu nie stanowi rażącego naruszenia prawa skutkującego koniecznością wyeliminowania uchwały z porządku prawnego gminy. Poszczególne...

II SA/Sz 1123/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-03-23

jako niezgodnego z prawem. Podniósł, że Wojewoda nie podał żadnych argumentów wskazujących na rażące naruszenie prawa przez Radę Gminy [...], a podstawowy zarzut, zawarty...
o potrzebie sprecyzowania sposobu pomiaru wyznaczonej wysokości zabudowy ma charakter drugoplanowy i nie posiada znamion zarzutu rażącego naruszenia prawa...

II SA/Rz 440/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-07-28

umorzenie postępowania nadzorczego w sytuacji, gdy przedmiotowa uchwała Rady Miejskiej podjęta została z rażącym naruszeniem prawa, tj. z przekroczeniem upoważnienia...
., jako uchwały wydanej z rażącym naruszeniem prawa; zasądzenie od organu kosztów postępowania., W uzasadnieniu skargi Burmistrz powołując się na orzeczenia sądów...

II SA/Sz 651/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-12-29

z rażącym naruszeniem prawa - art.18 ust.2 pkt 9 lit.a i art.30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym., Treść pozostałych paragrafów( 2-3) uchwały Rady Miejskiej...
przedmiotowa uchwała, chociaż nie w pełni wyjaśnia motywy takiego stanowiska. Uchybienie to nie zmienia jednak faktu, iż ustalenie rażącego naruszenia prawa dotyczy całej uchwały...
1   Następne >   +2   +5   +10   100