Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I OSK 1311/17 - Wyrok NSA z 2019-03-19

). Ponadto w oparciu o art. 149 § 1a tej ustawy Sąd stwierdził, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa (punkt drugi...
przez Głównego Geodetę Kraju miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, ewentualnie o uchylenie go w tej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi...

III SA/Kr 998/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-11

nieważności decyzji z dnia 17 grudnia 1996 r. zarzuty rażącego naruszenia prawa odnoszą się wyłącznie do przepisów regulujących procedurę, a zatem dotyczą określonych etapów...
, w odniesieniu do przepisów o postępowaniu, według orzecznictwa sądów administracyjnych, za rażące naruszenie prawa uznaje się tylko oczywiste naruszenie przepisów, powodujące...

I OSK 1603/19 - Wyrok NSA z 2020-02-21

, że wydana została ona bez podstawy prawnej oraz z rażącym naruszeniem prawa, bowiem Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] nie jest w jej ocenie organem I instancji...
I instancji, nie została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, pomimo iż z powołanych przepisów jasno wynika, że Kolegium w [...] nie jest organem...

II SA/Gl 1244/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-07

z działką o numerze 2. W ocenie wnioskującego powyższa decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Organ administracji nie zwrócił uwagi, iż w protokole granicznym...
granicznym nie mogą zostać uznane za rażące naruszenie prawa. Punkty 10 i 11 zostały uwzględnione w protokole, odpowiadają one punktom 15 i 16 (§ 12 protokołu granicznego...

II SAB/Bd 51/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-07-09

, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądzić od Burmistrza M. na rzecz I. Ś. kwotę 100 (sto) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego...
było to, że decyzja ta nie stała się ostateczna., Następnie organ I instancji dopatrzył się przesłanki rażącego naruszenia prawa przy wydawaniu decyzji z dnia [...] września...

II SA/Rz 194/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-05-08

nieważności ww. decyzji zarzuciła rażące naruszenie prawa, a to art. 33 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027...
ww. decyzji, nie dopatrzywszy się rażącego naruszenie prawa przy wydawaniu decyzji objętej wnioskiem ., Dnia 22 listopada 2013 r. do Kolegium wpłynął wniosek H.P....

III SA/Łd 414/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-10-29

k.p.a., gdyż została wydana z rażącym naruszeniem prawa, a także z naruszeniem przepisów o właściwości organów administracji publicznej przez przyjęcie za podstawę...
oraz z rażącym naruszeniem prawa - ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne, a więc wad decyzji wyliczonych w art. 156 § 1 pkt 1 i 2 k.p.a. Właściwość...

II SA/Wr 95/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-26

o stwierdzenie nieważności opisanej wyżej decyzji, zarzucając jej rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., tj. art. 67 w zw. z art. 60 pkt 7 i 8 oraz art...
naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. (oczywiście tylko w aspekcie 'rażącego naruszenia' przepisów objętych zakresem rozważań zawartych w uchwale...

II SA/Lu 1172/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-03-29

o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji. Zarzuciła jej, że wydana została z rażącym naruszeniem prawa. W jej ocenie decyzja wydana została w oparciu o błędnie dokonane...
publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Kodeks postępowania administracyjnego nie zawiera...

I OSK 1708/19 - Wyrok NSA z 2022-09-02

w decyzji z 27 września 1995 r. zatwierdzoną listę osób uprawnionych. Zatem decyzja z 15 kwietnia 2004 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, o której to wadzie mowa...
decyzji z rażącym naruszeniem prawa, GGK uznał za uzasadnione stwierdzenie nieważności decyzji z 15 kwietnia 2004 r., Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy wniosła Spółka...
1   Następne >   +2   +5   +10   100