Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

VI SA/Wa 822/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-20

[...] z uwagi na wydanie jej z rażącym naruszeniem prawa., Spornej decyzji koncesyjnej z dnia [...] kwietnia 1997 r. skarżące stowarzyszenie zarzuciło naruszenie:, - art. 22...
termin rozpoczęcia działalności stanowi - w opinii skarżącego stowarzyszenia - rażące naruszenie prawa. Strona skarżąca przytoczyła orzeczenie NSA, z którego wynika...

II GSK 2957/15 - Wyrok NSA z 2017-07-19

stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania zaskarżonej decyzji, Minister nie stwierdził rażącego naruszenia prawa, które skutkowałoby stwierdzeniem nieważności decyzji...
publicznej stwierdza nieważność decyzji wydanej bez podstaw prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Sąd wyjaśnił, że decyzja, która nie zawiera powołania podstawy prawnej...

VI SA/Wa 2234/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-13

, było nieuprawnione i stanowiło rażące naruszenie prawa materialnego i procesowego. Skoro bowiem, zgodnie z art. 7 Konstytucji RP i zgodnie z art. 6 k.p.a. organ administracji...
, bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa., Organ powołał się na art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze z 1994 r., zgodnie z którym prawo...

II SA/Po 269/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-22

postępowaniu administracyjnym nie można w żadnym przypadku uznać jako przesłanki wydania decyzji - w tym przypadku postanowienia, z rażącym naruszeniem prawa., Od postanowienia...
nie wypowiedziało się o istocie rażącego naruszenia prawa przez Burmistrza M. wynikającej z art. 106, art. 10 K.p.a. oraz art. 28 K.p.a. i podstawowych zasad postępowania...

III SA/Lu 118/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-06-07

, a to świadczy o rażącym naruszeniu prawa;, - obowiązek doręczenia stronom postanowienia wynikał z art. 106 § 5 k.p.a., Postanowieniem z dnia [...] listopada 2017 r...
została z naruszeniem przepisów o właściwości;, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;, 3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej...

VI SA/Wa 1703/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-18

(stosownie do tego przepisu organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Według...
wnioskodawców rażące naruszenie prawa wyraża się w wydaniu Koncesji na podstawie wniosku niespełniającego wymogów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze...

II GSK 645/15 - Wyrok NSA z 2016-10-27

bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Organ uznał, iż decyzja z dnia [...] czerwca 2002 r. została wydana z rażącym naruszeniem przepisów prawa...
. o zmianie tej ustawy., Stwierdzenie rażącego naruszenia prawa wymaga także pełnego uzasadnienia przyczyn takiego stwierdzenia z niezbędną w tym przypadku analizą stanu prawnego...

VI SA/Wa 893/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-16

Minister Środowiska stwierdził, iż przedmiotowa koncesja wydana została z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a.), polegającym na niewyjaśnieniu wszystkich...
2012 r., że przedmiotowa koncesja została wydana z rażącym naruszeniem prawa. W obowiązującym wówczas porządku prawnym powinno to skutkować stwierdzeniem nieważności...

III SA/Gl 969/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-27

ją z rażącym naruszeniem przepisów prawa, w sprawie rozstrzygniętej inną decyzją nieostateczną, była niewykonalna w dniu jej wydania i niewykonalność ta ma charakter trwały...
, że została ona wydana z kwalifikowanymi wadami, o których mowa w art. 156 § 1 K.p.a., Odnosząc się do wskazanej przez wnioskodawcę przesłanki rażącego naruszenia prawa...

III SA/Gl 598/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-09-24

oraz art. 77 Kpa, tzn. zdaniem przedsiębiorcy, decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa polegającym na niewyjaśnieniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy...
norm., W uzasadnieniu skargi strona wskazała, że decyzja z 29 sierpnia 2014r. o wstrzymaniu robót podjęta została z rażącym naruszeniem prawa polegającym...
1   Następne >   +2   +5   +10   62