Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II OSK 524/14 - Wyrok NSA z 2015-11-05

na jej posiadanie do celów kolekcjonerskich stanowiło rażące naruszenie prawa. W ocenie organu, przy stosowaniu wykładni prawa, danie prymatu temu przepisowi szczególnemu...
jest prawidłowa i zgodna z ratio legis ustawodawcy., W ocenie B. W. decyzja Komendanta Wojewódzkiego nie jest dotknięta wadą rażącego naruszenia prawa. Cechą rażącego naruszenia...

II SA/Wa 519/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-22

do celów kolekcjonerskich stanowiło rażące naruszenie prawa. W ocenie organu, przy stosowaniu wykładni prawa, danie prymatu temu przepisowi szczególnemu (art. 10 ust. 5...
w [...] nie jest dotknięta wadą rażącego naruszenia prawa. Cechą rażącego naruszenia prawa jest to, że treść decyzji pozostaje w sprzeczności z treścią określonego przepisu prawa...

II SA/Wa 1222/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-05

na jej posiadanie do celów kolekcjonerskich stanowiło rażące naruszenie prawa. W ocenie organu, przy stosowaniu wykładni prawa, danie prymatu temu przepisowi szczególnemu (art. 10 ust...
w [...] nie jest dotknięta wadą rażącego naruszenia prawa. Cechą rażącego naruszenia prawa jest to, że treść decyzji pozostaje w sprzeczności z treścią określonego...

II OSK 1954/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

stanowiło rażące naruszenie prawa. W ocenie organu, przy stosowaniu wykładni prawa, danie prymatu temu przepisowi szczególnemu (art. 10 ust. 5) nad przepisem art. 10 ust. 4 pkt 2...
czy jego interpretacji nie może stanowić przedmiotu rażącego naruszenia prawa, a zatem wymyka się z zakresu regulacji zawartej w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. W grupie rażącego...

II SA/Wa 1671/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-27

uznał rezygnację z pozwolenia na broń., Organ podniósł, że rozpatrując wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem prawa...
, ani też z rażącym naruszeniem prawa. Przedmiotowe postępowanie, wbrew sugestiom strony, toczyło się w trybie zwykłym, tj. w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną bojową...

II OSK 101/17 - Wyrok NSA z 2018-12-06

. 158 § 1 K.p.a., stwierdził nieważność ww. decyzji Komendanta Wojewódzkiego., W ocenie organu nadzorczego, ww. decyzja z 2014 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa...
uchwały NSA z 3 listopada 2009 r., II GPS 2/09, ONSA i WSA 2010/1/4). Rażącym naruszeniem prawa przez Komendanta Wojewódzkiego było zatem rozszerzenie - w trybie art...

VI SA/Wa 2034/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-18

podkreślając, że decyzja z dnia [...] kwietnia 2001 r. o cofnięciu pozwolenia na broń została wydana z rażącym naruszeniem prawa., Decyzją z dnia [...] maja 2004 r. Komendant...
2001 r. Według organu, cofnięcie tą decyzją pozwolenia na broń nie stanowi rażącego naruszenia prawa., O rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 156 § 1pkt 2 kpa...

III SA/Gd 915/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-03-14

z dnia 22 października 2013 r. Prokurator wnosząc o stwierdzenie nieważności wskazanej decyzji podniósł zarzuty rażącego naruszenia prawa, to jest:, - art. 129 ustawy z dnia...
podjętej w oparciu o jedną z możliwych interpretacji jako wydaną z rażącym naruszeniem prawa. Opisana w uzasadnieniu wydanej decyzji oraz sygnalizowana we wniesionych środkach...

II SA/Wa 775/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-06

[...] Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] wskazując, że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a....
. rażące naruszenie prawa - przepisu art. 155 k.p.a. w zw. z art. 10 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o broni i amunicji., Zgodnie bowiem z art. 156 § 1 pkt 2...

II SAB/Op 3/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-05-31

prowadzenie postępowania nie miały miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 4) wymierza Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Opolu grzywnę w kwocie 500 (pięćset) złotych, 5...
, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a P.p.s.a.). Poza tym po myśli § 2 art. 149...
1   Następne >   +2   +5   +10   51