Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Wr 251/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-08-28

. W motywach tego wniosku podano, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa - art. 61 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...
Naczelnego Sądu Administracyjnego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze podkreśliło, że pojęcie 'rażącego naruszenia prawa' nie jest zawężone tylko do naruszeń przepisów materialnych...

II SA/Wr 445/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-08-31

:, Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności opisanej wyżej decyzji Kolegium z dnia 26 lutego 2002 r., jako wydanego z rażącym naruszeniem prawa, zostało wszczęte...
też działanie Kolegium opisane w decyzji z dnia 26 lutego 2002 r. miało charakter rażącego naruszenia prawa, gdyż ostateczny status decyzji Wójta Gminy D. nie uprawniał Kolegium...

II SA/Wr 451/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-10-13

administracyjnego stanowiącego, że organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Należy pamiętać, że 'rażące naruszenie...
prawa' stanowi kwalifikowaną formę 'naruszenia prawa'. Rażące naruszenie prawa zachodzi wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią...

II SA/Kr 163/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-11-25

jest stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej oraz istotę rażącego naruszenia prawa. Następnie Kolegium zbadało objętą wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzję...
pod kątem wady rażącego naruszenia prawa i stwierdziło, iż brak jest podstaw do stwierdzenia rażącego naruszenia prawa. Nie stwierdzono także żadnych innych wad...

II SA/Wr 442/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-22

, że decyzja Kolegium został wydana z rażącym naruszeniem prawa - art. 6, art. 7 i art. 127 § 1 kpa - poprzez 'niewskazanie w uzasadnieniu decyzji przepisu, z którego wynika...
naruszeniu prawa. Przywołując poglądy sformułowane w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego w kwestii rażącego naruszenia prawa oraz treść art. 59 ust. 1 i art...

II SA/Gl 90/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-08-18

kalenicy (pkt. 1.2 d decyzji). Zarzucili wydanie tej decyzji z rażącym naruszeniem prawa i przy rażącym naruszeniu ich interesu prawnego. W uzasadnieniu wyjaśnili...
administracyjnych., Stwierdzenie nieważności decyzji może więc nastąpić w przypadkach określonych w art. 156 § 1 Kodeksu, czyli m.in. z powodu rażącego naruszenia prawa...

II SA/Kr 613/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-13

sądowoadministracyjne, wnioskodawczyni stanęła na stanowisku, że skierowanie decyzji do osoby zmarłej należy uznać za rażące naruszenie prawa w każdym przypadku, gdy taka osoba...
. Decyzja nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa - pomimo wysłania decyzji do osoby nieżyjącej, nie doszło bowiem do naruszenia prawa tego podmiotu. Z kolei brak...

II SA/Wr 123/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-05-18

[...] r. (Nr[...]), zmienionej jego decyzjami z dnia [...]r. i z dnia [...]r., zarzucając, że została wydana z rażącym naruszeniem prawa., Na samym wstępie wnioskodawcy...
do wydania decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Powyższe - w ocenie stron - oznacza, że decyzję organu I instancji wydano z rażącym naruszeniem prawa, powodującym...

II SA/Wr 360/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-08-02

wydana została z rażącym naruszeniem prawa i tym samym pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią przepisu, w oparciu o który została podjęta., W dalszej części Kolegium...
[...] r. nr [...] należy utrzymać w mocy, wskazując, że w orzecznictwie przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa zachodzi wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej...

II OSK 878/10 - Wyrok NSA z 2011-05-18

opisano dotychczasowy przebieg postępowania w tej sprawie wskazując,, że kwestionowana decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa tj. art. 61, ust. 1 pkt 1 upzp...
zaskarżonych decyzji. Skarżący prezentował pogląd,, że skoro nie wykazano rażącego naruszenia prawa w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100