Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GSK 988/20 - Wyrok NSA z 2021-02-25

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala wniosek o wymierzenie grzywny; 4. zasądza od A. Sp. z o.o. w K. na rzecz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 360...
uprawomocnienia się wyroku, 2. stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3. wymierzył organowi grzywnę w wysokości 4.134,02 zł, a także 4. zasądził...

II SA/Go 127/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-04-21

jako: ustawa o świadczeniach) doprowadziło do rażącego naruszenia prawa i wydania decyzji bez odpowiedniej podstawy prawnej. Nadto strona powołując się na stanowisko...
zaskarżonej decyzji organ, powołując się na stanowisko sądów administracyjnych wyjaśnił, że naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. jest rażące w przypadku...

II SA/Go 1090/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-01-27

zastosowanie art. 42d ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych doprowadziło do rażącego naruszenia prawa i wydania...
spełniona wynikająca z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. przesłanka rażącego (kwalifikowanego) naruszenia prawa. Wstępnym warunkiem uznania wystąpienia tej przesłanki...

II GSK 827/20 - Wyrok NSA z 2020-11-27

, 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. oddala wniosek o wymierzenie grzywny, 4. zasądza od A. Sp. z o.o. w K. na rzecz...
p.p.s.a., zobowiązał organ do rozpoznania wniosku, stwierdzając, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i wymierzając organowi grzywnę...

VI SAB/Wa 13/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-06

miesiąca od dnia zwrotu akt administracyjnych organowi; 2. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Prezesa Narodowego...
dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa oraz o zasadzenie na rzecz Skarżącej w trybie art. 149 § 2 p.p.s.a. sumy pieniężnej w wysokości prawem...

VI SAB/Wa 66/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-06

miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do rozpoznania odwołania od decyzji...
się bezczynności;, 2) stwierdzenie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 3) zobowiązanie organu do wydania decyzji w przedmiocie odwołania...

III SA/Wr 935/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-01-05

, jak również nie rozpoczyna się bieg terminu do wniesienia odwołania. Podniesiono także zarzut rażącego naruszenia prawa poprzez błędną interpretację znaczenia przepisu art. 84 u.s.u.s....
o przesłankę rażącego naruszenia prawa., Zdaniem Sądu, abstrahując w tym miejscu od kategoryzacji tego zarzutu w strukturze przesłanek nieważnościowych, trzeba jasno...

VI SA/Wa 1226/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-18

rażące naruszenie prawa poprzez przyjęcie w sposób oczywiście sprzeczny z obowiązującym prawem, że w dniu wydania kwestionowanej decyzji czyli w dniu [...] listopada 2005...
prawa zachodzi w przypadku naruszenia przepisu niepozostawiającego wątpliwości co do jego bezpośredniego rozumienia. Rażące to oczywiste, wyraźne, bezsporne naruszenie prawa...

II GSK 1361/20 - Wyrok NSA z 2021-04-13

z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala wniosek o wymierzenie grzywny; 4. zasądza od Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz J.G. spółki z o.o. z siedzibą w K. 480...
zażalenia uznając, że bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, a ponadto wymierzył organowi grzywnę w wysokości 4134,02 zł i orzekł o zwrocie kosztów...

II GSK 1336/20 - Wyrok NSA z 2021-02-25

, która nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa; 3. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu; 4. oddala wniosek o wymierzenie grzywny; 5...
terminu do wniesienia zażalenia oraz że bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszenie prawa, 2. wymierzył organowi grzywnę w wysokości 4.134,02 zł, a także 3. zasądził...
1   Następne >   +2   +5   +10   100