Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OSK 2586/13 - Wyrok NSA z 2015-06-12

, które powinno być przeprowadzone przed wydaniem decyzji wykazało posiadanie przez wnioskodawcę obywatelstwa polskiego. Minister stwierdził, że rażące naruszenia prawa procesowego...
wnioskodawcy ww. decyzja nieważnościowa wydana została z rażącym naruszeniem prawa bowiem jej rozstrzygnięcie jest sprzeczne z ukształtowaną linią orzeczniczą w kwestii...

II OSK 1530/21 - Wyrok NSA z 2021-10-01

prowadzenia postępowania, a przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2); odrzucił skargę w zakresie stwierdzenia bezczynności organu (pkt 3); oddalił...
postępowania nastąpiły z rażącym naruszeniem prawa. Ponadto wniosła o zobowiązanie organu do bezzwłocznego rozpoznania sprawy i wydania decyzji; wymierzenia organowi grzywny...

II OSK 404/08 - Wyrok NSA z 2008-05-30

prawa i wyjaśnił, że o rażącym naruszeniu prawa decydują 3 przesłanki: oczywistość naruszenia prawa, charakter przepisu, który został naruszony oraz racje ekonomiczne...
w sposób jasny i niedwuznaczny. Należy oddzielić przypadki naruszenia prawa spowodowane wykładnią przepisów lub nieodpowiednim ich zastosowaniem od rażącego naruszenia prawa...

II OSK 1013/10 - Wyrok NSA z 2011-02-11

obcym' nie może stanowić podstawy do przyjęcia rażącego naruszenia prawa przy stosowaniu art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego...
. w związku z art. 10 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o powszechnym obowiązku wojskowym i czy ewentualne naruszenie prawa może być zakwalifikowane jako rażące. Sąd uznał...

II OSK 1308/09 - Wyrok NSA z 2010-09-08

zezwolenie na zmianę obywatelstwa polskiego na niemieckie była prawidłowa. Tym samym, w ocenie Ministra, nie może być mowy o rażącym naruszeniu prawa. Ponadto odnośnie udzielenia...
z rażącym naruszeniem prawa. W sytuacji, gdy ocena naruszenia prawa opiera się na wykładni przepisów prawa, nie można uznać, iż kontrolowany akt narusza prawo w stopniu...

II OSK 1786/13 - Wyrok NSA z 2015-02-27

obywatelstwa polskiego. W tej sytuacji Minister stwierdził, że rażące naruszenia prawa procesowego, którego dopuścił się organ wojewódzki w badanej sprawie przesądza...
nieważności decyzji jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Podkreślono, że wprawdzie decyzja potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego ma charakter deklaratoryjny...

IV SA/Wa 1788/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-18

zamieszkania wszystkich swoich rzeczy. Za rażące naruszenie prawa uznała również to, iż nikt z urzędników nie skomunikował się z nią osobiście., Wojewoda [...], po rozpatrzeniu...
, a co za tym idzie podtrzymała, iż decyzja Prezydenta W. została wydana z rażącym naruszeniem prawa. W odwołaniu strona wskazała na bezpodstawne wymeldowanie z pobytu stałego...

II OSK 959/08 - Wyrok NSA z 2009-06-19

, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Zdaniem organu, rażące naruszenie prawa występuje w przypadku naruszenia przepisu prawnego, którego treść bez żadnych wątpliwości...
, z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia wyłącznie, gdy błędne zastosowanie normy prawnej ma charakter oczywisty. W ocenie Sądu, sytuacja taka nie występuje...

II OSK 73/12 - Wyrok NSA z 2013-05-16

Mazowieckiego z [...] kwietnia 2006 r. z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem prawa. W wyniku przeprowadzonego postępowania nieważnościowego Minister decyzją...
. Słusznie bowiem organ wywiódł, iż rażącego naruszenia prawa nie można upatrywać we wszczęciu postępowania przez Wojewodę Mazowieckiego z urzędu - postępowania...

II OSK 2542/10 - Wyrok NSA z 2012-02-03

'wstąpienie do służby wojskowej w obcym państwie' nie mogą być, zdaniem skarżącej, podstawą do przyjęcia rażącego naruszenia prawa przy stosowaniu art. 11 pkt 2 ustawy...
decyzji stanowiska, że rażące naruszenie prawa miało miejsce w odniesieniu do przepisów postępowania ze względu na ewidentne zaniedbania organu administracji w zakresie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100