Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OSK 3287/15 - Wyrok NSA z 2016-07-19

Kolegium Odwoławczego w Szczecinie miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt II wyroku); stwierdził przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium...
Odwoławcze w Szczecinie oraz, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt III wyroku); wymierzył Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu...

VII SA/Wa 526/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-19

jedynie czy i do jakich naruszeń prawa doszło w postępowaniu zwykłym, a następnie ocenia czy naruszenia te miały charakter rażący., Następnie stwierdził, że wskazane...
rozstrzygnięcia. W ocenie organu słusznie przyjęto w, zaskarżonej decyzji, że nie każde naruszenie prawa procesowego może być kwalifikowane jako rażące. Przypisanie decyzji...

VII SA/Wa 527/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-19

, jak w postępowaniu odwoławczym. Ustala jedynie czy i do jakich naruszeń prawa doszło w postępowaniu zwykłym, a następnie ocenia czy naruszenia te miały charakter rażący...
., Jako nieuzasadniony organ ocenił również zarzut błędnej wykładni przepisów o obowiązkowym ubezpieczeniu społecznym pracowników. Rażące naruszenie prawa...

IV SA/Wa 2149/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-29

. akt. OSK 1134/04) sąd wyjaśnił, że w orzecznictwie sądowo-administracyjnym przeważa pogląd, o rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. decydują...
w uzasadnieniu, że wydane z rażącym naruszeniem prawa orzeczenie Powiatowego Zespołu w P. z dnia [...] września 2011 r. wywołuje skutki prawne także w sferze społeczno...

I OSK 1933/17 - Wyrok NSA z 2018-01-16

. nie stwierdził, że postępowanie było prowadzone z rażącym naruszeniem prawa., Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:, B. O. (dalej Skarżący) dnia 22 marca 2017...
miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu skargi wykazał, że przed wniesieniem skargi do Sądu, dnia 16 lutego 2017 r. złożył do Samorządowego Kolegium...

VII SA/Wa 1422/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-19

strony kwalifikuje ją do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowi rażące naruszenie prawa., Decyzją z dnia [...] czerwca 2010 r. znak: [...] Minister Pracy...
Orzekania o Niepełnosprawności w [...] nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa, w związku z powyższym organ odwoławczy stwierdził, że Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania...

VII SA/Wa 528/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-11

i uchylił decyzje we własnym zakresie., Na tej podstawie pełnomocnik stwierdził, że zaskarżone decyzje zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, a szczególności w wyniku...
prawa procesowego może być kwalifikowane jako rażące. Przypisanie decyzji wady nieważności w przypadku naruszenia przepisów proceduralnych dopuszczalne jest bowiem wyłącznie...

I OSK 675/12 - Wyrok NSA z 2012-06-21

miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W motywach wyroku Sąd powołał się na następujące okoliczności faktyczne i prawne sprawy., W dniu 18 lutego 2011 r. J. W. złożyła...
§ 1 i art. 149 § 1 zd 2 p.p.s.a. w zw. z art. 6, 7, 8, 12 i 217 § 3 k.p.a. poprzez stwierdzenie, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Sąd...

VII SA/Wa 1656/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-19

rażącego naruszenia prawa w przypadku wydania przedmiotowego orzeczenia, Minister RPiPS przypomniał, że zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej...
do korzystania z różnego rodzaju świadczeń i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. Zatem wydane z rażącym naruszeniem prawa orzeczenie...

VII SA/Wa 195/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-16

, że naruszenie prawa w zakresie oceny materiału dowodowego, nie stanowi rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt. 2 k.p.a., Po rozpatrzeniu niniejszego odwołania...
naruszeniem prawa. Organ powołując się na orzecznictwo wyjaśnił, że przez rażące naruszenie prawa należy rozumieć takie naruszenie, które spełnia 3 przesłanki: oczywistość...
1   Następne >   +2   +5   +10   100