Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

IV SA/Wa 2949/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-28

w decyzji maksymalne moce przerobowe. Wnioskodawca nie będzie bowiem podlegał ukaraniu, z uwagi na to, że jeśli wystąpią opisane okoliczności, do naruszenia prawa dojdzie...
pieniężnej. Administracyjna kara pieniężna nie powstaje w momencie naruszenia prawa przez Stronę, nie jest też samonaliczalna, jak np. opłata produktowa. Z samego naruszenia...

IV SA/Wa 1449/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-03

przez organ administracji publicznej, w drodze decyzji, w następstwie naruszenia prawa polegającego na niedopełnieniu obowiązku albo naruszeniu zakazu ciążącego na osobie...
orzeczeniu, co do istoty sprawy. Samo naruszenie prawa administracyjnego wymaga rozważenia przesłanek odstąpienia od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej (art. 189f...

IV SA/Wa 1120/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-13

naruszenia art. 10 k.p.a. konieczne jest wykazanie przez stronę powołującą się na owo naruszenie prawa, jakich czynności nie mogła ona dokonać, bądź jakich dowodów nie mogła...
, a także zasadę przekonywania., Przechodząc do oceny zarzutów naruszenia prawa materialnego (pkt 2 ppkt:1), 2), 3, 4) skargi) wskazać należy, że Sąd uznał za niezasadne...

II GSK 960/19 - Wyrok NSA z 2022-11-17

zaskarżonemu wyrokowi zarzucono naruszenie:, I. przepisów prawa materialnego mające wpływ na wynik sprawy, tj.:, 1. art. 2 pkt 3 w zw. z art. 2 pkt 2 lit. k) z ustawy z dnia 16...
skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: 1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie; 2) naruszeniu...

VI SA/Wa 1685/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-05

zapasowej dla Wnioskodawcy. |, |Zaskarżonej decyzji Ministra Energii pełnomocnik Spółki zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik...
marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z |, |2018r., poz. 646 ze zm.). |, |Zaskarżonej decyzji Ministra Energii Spółka zarzuciła naruszenie przepisów prawa...

II GSK 2456/11 - Wyrok NSA z 2013-09-17

Ministra do usunięcia naruszenia prawa z powodu niewydania żądanego zaświadczenia., Postanowieniem z dnia [...] listopada 2010r., nr [...] Minister Finansów działając...
administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.) dalej powoływanej jako 'p.p.s.a.' zaskarżonemu wyrokowi zarzuciła naruszenie prawa materialnego...

VI SA/Wa 399/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-30

w Warszawie. Skarżąca zarzuciła naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 21b ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 9, pkt 14 i pkt 19 ustawy o zapasach poprzez ich błędną...
pewności prawa a także z zasadą równości wobec prawa, naruszając w sposób rażący ważny interes społeczny., Sąd podziela stanowisko organów obydwu instancji, iż ustawa o zapasach...