Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 1879/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-14

administrację publiczną na rzecz Powiatu W., stanowi, zdaniem Marszałka Województwa [...], rażące naruszenie prawa., Minister Skarbu Państwa decyzją z dnia [...] czerwca 2009 r...
1999 r., bowiem decyzja ta nie wyczerpuje w żaden sposób przesłanek określonych w art. 156 § 1 kpa., Zdaniem organu, nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa...

I SAB/Wa 165/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-10

, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie; 4. zasądza...
. [...], obr. [...], ozn. jako działka nr [...]., W skardze skarżąca zarzuciła organowi rażące naruszenie prawa poprzez znaczne przekroczenie terminów załatwienia sprawy...

I SA/Wa 1508/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-02

reformujące administracje publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, ze zm.), na rzecz Powiatu [...] stanowi zdaniem Marszałka Województwa [...] rażące naruszenie prawa...
przez Powiat [...] stanowiło rażące naruszenie prawa, gdyż nie zostały spełnione przesłanki do nabycia tego mienia przez jednostkę samorządu terytorialnego. Nie zgadzając...

I OSK 1659/10 - Wyrok NSA z 2011-10-06

[...] września 1998 r., uznając, iż w kwestionowanej sprawie nie można uznać, że wydano ją z rażącym naruszeniem prawa., Została ona utrzymana w mocy decyzją z dnia...
nieprawidłowości. Obowiązkiem organu stwierdzającego nieważność decyzji jest - w sytuacji wydania jej z rażącym naruszeniem prawa - wyraźne wskazanie, jaki konkretny przepis został...

I SA 2875/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-17

co do ich stosowania, może być uznana za rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kpa. O rażącym naruszeniu prawa, w rozumieniu tego przepisu mówimy wtedy, gdy treść...
. Różnice interpretacji nie prowadzą do zarzutu rażącego naruszenie prawa., Organ pierwszej instancji orzekając na rzecz Gminy [...] uznał, że gminą właściwą w rozumieniu...

I SAB/Wa 15/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-11

, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a p.p.s.a.)., W orzecznictwie...
prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe (por. postanowienie NSA z 26 lipca 2012 r. sygn. akt II OSK...

I SA/Wa 147/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-25

w W. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika [...] z [...] lipca 1976 r., jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Następcą prawnym zmarłej w dniu [...] marca...
decyzji organ nadzoru wskazał rażące naruszenie prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.) polegające na tym, że odmowa ustanowienia prawa własności czasowej do przedmiotowej...

I SA/Wa 1355/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-09

sposób przesłanek określonych w art. 156 § 1 kpa., Minister Skarbu Państwa podkreślił, że w przedmiotowej sprawie nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa przez Wojewodę...
rażącego naruszenia prawa przez Wojewodę [...], gdyż fakt ten nie mieści się w pojęciu rażącego naruszenia prawa., Rażące naruszenie prawa zachodzi w przypadku naruszenia...

I SA/Wa 600/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-14

z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a.), gdyż nie obejmowała nieruchomości gruntowych, na których znajdowały się [...] i budynki [...], wymienione w protokole...
, że przy wykładni pojęcia 'rażącego naruszenia prawa' ścierają się dwa stanowiska. Występują one zarówno w literaturze, jak i orzecznictwie (zob. M. Jaśkowska, A. Wróbel...

I SA/Wa 452/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-26

, orzekający o niezgodności art. 156 § 2 kpa, w zakresie, w jakim nie wyłącza dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania...
, orzekający o niezgodności art. 156 § 2 kpa, w zakresie, w jakim nie wyłącza dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100