Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II SA/Gl 498/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-12-19

co do tego, że zaskarżone zarządzenie nie jest dotknięte wadą, która uzasadniałaby stwierdzenie jego nieważności. Stwierdzono, że pojęcie 'rażącego naruszenia prawa' nie zostało...
, w realiach danej sprawy nie można zakładć, że nie wystąpi innego rodzaju uchybienie, które dowodziłoby rażącego naruszenia prawa. W tym kontekście zachodzi również potrzeba...

II SA/Ol 635/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-07-29

. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu '[...]' z powodu rażącego naruszenia prawa. Wyjaśnił, że wskutek nowelizacji art. 23 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody Sejmik...
wydania rozporządzenia z rażącym naruszeniem prawa. Wskazał, że wydając zaskarżone rozporządzenie Wojewoda miał obowiązek uzgodnienia projektu rozporządzenia z właściwymi...

II OSK 1982/12 - Wyrok NSA z 2012-10-31

koncentracji wynoszącego 120 mieszkańców na 1 km, to niezachowanie powyższego wskaźnika nie ma w tym przypadku charakteru rażącego naruszenia prawa. W § 3 pkt 4...
; w gminie Wieprz: Gierałtowice, Przybradz, Gierałtowiczki, Nidek, Wieprz, Frydrychowice., Pismem z dnia 26 lipca 2011 r. Wójt Gminy Wieprz wezwał do usunięcia naruszenia prawa...

II OSK 1895/14 - Wyrok NSA z 2014-09-19

mieszkańców na 1 km, jednak wbrew stanowisku strony skarżącej niezachowanie powyższego wskaźnika nie ma w tym przypadku charakteru rażącego naruszenia prawa. Sąd podkreślił...
Województwa Małopolskiego Nr 111, poz. 693 stanowi rażące naruszenie prawa, powodujące stwierdzenie nieważności zaskarżonego rozporządzenia., Sąd podkreślił...

III SA/Gd 577/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-11-28

131 ust. 7 i 8 zarządzenia; stwierdzenia, że wydanie zaskarżonego zarządzenia nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa; wymierzenia organowi grzywny oraz zasądzenia kosztów...
, w opinii skarżącego, nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa i wpłynęło na prawa i obowiązki skarżącego będącego pilotem stacji pilotowej w G. i posiadającego uprawnienie pilotowe...

I OSK 710/20 - Wyrok NSA z 2021-03-25

zaskarżonego Zarządzenia nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa; wymierzenia organowi grzywny; zasądzenia [zwrotu] kosztów postępowania według norm przepisanych., Zdaniem...
pilota., Wprowadzenie tych regulacji, w opinii skarżącego, nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa i wpłynęło na prawa i obowiązki skarżącego będącego pilotem stacji...

II SA/Łd 1156/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-17

, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa (§ 3)., Stosownie zaś do treści art. 58 § 1...
. W tej sytuacji zaniechanie przez organ wydający akt prawa miejscowego uzgodnienia aktu z organami miasta Piotrkowa Trybunalskiego i wskazanych powyżej gmin, stanowi naruszenie...

I OSK 1226/21 - Wyrok NSA z 2022-03-25

społecznej', Sąd I instancji zaniechał praktycznie uzasadnienia swojego stanowiska. Pamiętać zaś należy, iż pojęcie 'rażącego naruszenia prawa' nie zostało zdefiniowane...
prawa Rzeczypospolitej Polskiej, którego naruszenie, polegające na braku uzasadnienia projektu aktu prawa miejscowego ma charakter istotny i tym samym narusza...

II SA/Wr 1670/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-09

przestępstw co nie należy do jego kompetencji. Rozporządzenie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa poprzez uregulowanie kwestii ewidencjonowania złomów metali nieżelaznych...
albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności', nie określa rodzaju naruszenia prawa będącego...

II SA/Wr 90/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-16

skargę w całości, z tym że podtrzymał zarzut rażącego naruszenia prawa przez Wojewodę Dolnośląskiego, a to art. 16 ust. 3 i 4 ustawy o ochronie przyrody, poprzez brak...
z Radami Gminy Przemków, Radwanice, Gaworzyce Gromadka oraz Chocianów. Przed wniesieniem skargi strona skarżąca wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa. Na uzasadnienie...
1   Następne >   +2   +5   7