Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GSK 876/08 - Wyrok NSA z 2009-04-23

z dnia [...] grudnia 2007 r. zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa., Zdaniem Sądu I instancji, Prezes Głównego Urzędu Miar dopuścił się 'rażącej obrazy' przepisu art...
uznania nadpłaty na § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat stanowiło rażące naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa o miarach, skutkujące stwierdzeniem nieważności...

II GSK 831/16 - Wyrok NSA z 2017-02-08

postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądził od Ministra Finansów na rzecz A.G. (dalej jako: skarżący, skarżący kasacyjnie) zwrot kosztów...
w zakresie orzekania w przedmiocie stwierdzenia, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1 zd. drugie...

III SA/Gl 1776/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-03

Miasta S. w dniu [...] r. wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr [...] z rażącym naruszeniem prawa i orzeczono o wykreśleniu tego zmienionego wpisu...
z ewidencji., 2. W dniu [...] r. SKO otrzymało informację o możliwym rażącym naruszeniu prawa przez Burmistrza Miasta S. poprzez wadliwe dokonanie wpisu do ewidencji działalności...

VI SA/Wa 1221/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-05

. stwierdził z urzędu nieważność decyzji Wojewody [...] z dnia [...] listopada 2004 r. Nr [...]. Wskazał na wydanie jej bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa, tj...
, że gdyby nawet przyjąć niekorzystną dla strony interpretację art. 155 k.p.a., nie każde naruszenie prawa jest naruszeniem rażącym, dającym podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji...

II GSK 425/14 - Wyrok NSA z 2016-01-26

rozstrzygnięcia w przedmiocie tego, czy działanie miało miejsce bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa oraz do uzasadnienia rozstrzygnięcia w zakresie przekazania...
albo z rażącym naruszeniem prawa. Dyrektor stwierdził, że zgromadzony do tej pory materiał dowodowy wskazuje jedynie na uzasadnione podejrzenie, że przedmiotowy automat...

II SA/Sz 1205/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-02-23

sądowoadministracyjnego, definiującego pojęcie rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., organ stwierdził, że istotne znaczenie przy określeniu...
, iż zachodzi rażące naruszenie prawa, ma szczególnie duży ciężar gatunkowy stwierdzonego naruszenia oraz oczywista sprzeczność treści decyzji z przepisami prawa i zasadami...

III SA/Łd 172/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-29

z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego [...] w Ł. z dnia [...] maja 2015 r. z powodu rażącego naruszenia prawa, ewentualnie jako wydanej...
. z powodu rażącego naruszenia prawa., Zaskarżonej decyzji skarżąca zarzuciła rażące naruszenie prawa, tj.:, 1. naruszenie art. 208 O.p. w zw. z art. 133 § 1 O.p. poprzez...

II SA/Bk 969/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-08-06

lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Powyższe rozstrzygnięcie organ powinien zawrzeć w sentencji...
tego, czy działanie miało miejsce bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa oraz do uzasadnienia rozstrzygnięcie w zakresie przekazania sprawy do ponownego...

II SA/Bk 32/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-08-06

organu bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa., Podstawą wydania zaskarżonego w tej sprawie rozstrzygnięcia stały się następujące ustalenia., Decyzją...
w przedmiocie tego, czy działanie (bezczynność, przewlekłe prowadzenie sprawy) organu miały miejsce bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Sąd podzielił...

II SA/Bk 905/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-06-04

działania organu bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa., Podstawą wydania zaskarżonego w tej sprawie rozstrzygnięcia stały się następujące ustalenia...
miały miejsce bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Sąd podzielił również zarzut naruszenia art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej, w zakresie, w jakim organ...
1   Następne >   +2   +5   +10   100