Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Sz 571/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-19

., na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, albowiem w jej ocenie decyzja ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa, w wyniku czego...
wyższym, co skutkowałoby stwierdzeniem nieważności uchwał podjętych po tym terminie., Odnosząc się do zarzutu rażącego naruszenia prawa, tj. art. 2 Konstytucji, Rektor wskazał...

II SA/Bd 105/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-04-01

wskazał na rażące naruszenie prawa polegające na wydaniu przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w C. decyzji z dnia [...]r. o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela...
stopnia nauczyciela kontraktowego do rażącego naruszenia prawa., Skarżąca podnosi także zarzut nieprzeprowadzenia żadnych dodatkowych dowodów ani czynności sugerowanych...

III SA/Łd 1022/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-12-09

odwołanie. Druga decyzja została zatem, zdaniem Sądu wydana z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art.156 § 1 pkt 2 k.p.a. Organ odwoławczy nie dostrzegł tej kwalifikowanej...
Utrzymanie natomiast w mocy przez organ odwoławczy decyzji organu I instancji, wydanej z rażącym naruszeniem prawa, oznacza, że organ II instancji również dopuścił się rażącego...

II SA/Wa 966/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-20

administracyjnymi,, - brak stwierdzenia w decyzji, że działania i przewlekłe postępowanie [...] Kuratora Oświaty było prowadzone z rażącym naruszeniem prawa...
postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa'. Zdaniem skarżących decyzja [...] Kuratora Oświaty z dnia [...] kwietnia 2015 r. nie zawiera...

I OSK 663/14 - Wyrok NSA z 2014-06-05

, że decyzja Burmistrza wydana została bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji jest nowym i samodzielnym...
postępowaniem zmierzającym do ustalenia, czy nastąpiło m.in. rażące naruszenie prawa, czy też naruszenie zwykłe. Rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2...

IV SA/Po 201/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-28

lub z rażący naruszeniem prawa i zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa. W obszernym uzasadnieniu wniosku wskazał, iż decyzja narusza przepisy kpa i ustawy...
. jedynie przez z-cę przewodniczącego i sekretarza, w ocenie organu okoliczność ta nie stanowi rażącego naruszenia prawa, bowiem kwestionowana decyzja jest decyzją całej...

I OSK 950/14 - Wyrok NSA z 2014-09-03

prawa. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji jest nowym i samodzielnym postępowaniem zmierzającym do ustalenia, czy nastąpiło m.in. rażące naruszenie...
prawa, czy też naruszenie zwykłe. Rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., będące podstawą stwierdzenia nieważności decyzji, stanowi kwalifikowaną...

III SAB/Łd 26/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-12-30

[...] dopuścił się bezczynności; 3. stwierdza, że bezczynność Rektora Uniwersytetu [...] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. oddala skargę w zakresie przyznania K...
. K. K. złożył wniosek do Uniwersytetu [...] o stwierdzenie nieważności decyzji Rektora UŁ z [...] gdyż została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa. Wniosek został...

III SAB/Kr 18/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-07-18

postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów I. stwierdza, że bezczynność Dziekana Wydziału [...] Uniwersytetu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, II...
w postępowaniu prowadzonym przez Dziekana miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Skarżący podniósł, że pomimo upływu ponad rocznego okresu od daty uprawomocnienia...

II SA/Wa 2081/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-07

nr [...] Komendanta Miejskiego Policji w [...] z dnia [...] marca 2009 r. jako wydanego z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu wnioskujący stwierdził, iż wydając...
rozkazu personalnego nr [...] Komendanta Miejskiego Policji w [...] z dnia [...] marca 2009 r. uznając, iż powyższa decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100