Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

VI SAB/Wa 50/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-29

się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa; 2. zasądza od Komisji Nadzoru Finansowego solidarnie na rzecz skarżących S. S.A. w P. z siedzibą w P. oraz L. T. kwotę 357 (trzysta...
z rażącym naruszeniem prawa i wymierzył Komisji Nadzoru Finansowego grzywnę w wysokości 20.000 złotych., Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia z dnia 9 lipca 2014...

II GSK 832/13 - Wyrok NSA z 2014-07-09

. nr [...], w terminie jednego miesiąca od dnia zwrotu akt organowi, stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i wymierzył Komisji Nadzoru...
się czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz czy zasadne jest orzeczenia grzywny na podstawie art. 149 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

II GSK 1619/18 - Wyrok NSA z 2018-11-29

Finansowego nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, a także zobowiązał Komisję Nadzoru Finansowego do wydania decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia...
przedmiotowej sprawy w postępowaniu odwoławczym nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że organ informował skarżącą...

II GSK 3414/17 - Wyrok NSA z 2018-03-01

w sprawie bezczynności Komisji Nadzoru Finansowego; 2/ stwierdził, że bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3...
go z listy doradców inwestycyjnych. Zdaniem wnioskodawcy powyższa decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Wniosek doręczono organowi w dniu 20 czerwca 2016 r., Z uwagi...

VI SAB/Wa 24/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-31

wyznaczenia terminu do wydania aktu, 2.stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3.zasądza od Komisji Nadzoru...
, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W przypadku, gdyby sąd nie podzielił oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego, spółka wniosła o stwierdzenie, że organ...

II GSK 1969/21 - Wyrok NSA z 2022-01-21

prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; w punkcie 4. zasądził od Komisji na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego., Wyrok WSA...
postępowania i że przewlekle prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądzono od KNF na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania...

VI SAB/Wa 6/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-04

Finansowego; 2. stwierdza, że bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. w pozostałym zakresie skargę oddala; 4. zasądza od Komisji...
z rażącym naruszeniem prawa., Strona podała w skardze, że z jej wniosku toczyło się również postępowanie w sprawie wznowienia postępowania zakończonego kwestionowaną...

II GSK 916/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

prowadzonego postępowania oraz, że miała ona miejsce z rażącym naruszeniem prawa, odstąpił od wymierzenia Komisji Nadzoru Finansowego grzywny, umorzył postępowanie...
przewlekłość postępowania prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego z rażącym naruszeniem prawa., Sąd I instancji wyjaśnił, że ocenie czy w sprawie miała miejsce...

VI SAB/Wa 31/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-13

3 miesięcy od daty zwrotu akt do organu; 2. stwierdza, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania bez rażącego naruszenia prawa; 3. zasądza od Komisji...
postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa (prawa materialnego - art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy o skok) i prawa procesowego (art. 35 K.p.a.) oaz o zasądzenie od KNF...

VI SAB/Wa 49/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-19

akt organowi; 2. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierza Komisji Nadzoru Finansowego grzywnę w wysokości 20 000...
do rozpatrzenia sprawy jest Komisja Nadzoru Finansowego., Następnie organ ten, uznając, że postanowienie to zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa postanowieniem z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   31