Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 38/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-26

decyzji, sprostowania której dotyczył wniosek, przesądzając dodatkowo, iż miało miejsce rażące naruszenie prawa. Starosta zatem nie kwestionował w istocie swojej właściwości...
ten wskazuje na rażące naruszenie prawa, skutkujące nieważnością decyzji., W ocenie Składu Orzekającego, biorąc pod uwagę fakt, że wnioskodawczyni domagała się sprostowania...

II GW 8/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-24

albo SKO) z informacją, że decyzja Prezydenta z dnia 21 maja 2014 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa - ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne...
za wydobywanie kopaliny została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Następnie decyzją z dnia 30 października 2017 r. Kolegium stwierdziło nieważność decyzji Prezydenta...

II OW 7/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-17

organów administracji i sądownictwa - i stanowi rażące naruszenie prawa poprzez niedopełnienie swoich obowiązków przez poszczególnych urzędników i funkcjonariuszy państwowych...
decyzji trwa już prawie 4 lata, co pozbawia ich konstytucyjnych praw do uzyskania orzeczenia właściwej władzy - komplikacje wynikają z różnorodności zdań poszczególnych...

I OW 10/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-29

kwalifikowaną wadą, polegającą na rażącym naruszeniu prawa. Do załatwienia takiej sprawy właściwym organem wyższego stopnia - w rozumieniu art. 157 § 1 kpa - jest Samorządowe...
rozpoznania wniosku Prezydenta m.st. Warszawy o stwierdzenie nieważności decyzji o wydaniu J.Z. prawa jazdy kat. A i B postanawia: wskazać Samorządowe Kolegium Odwoławcze...

I OW 207/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-09

Gminy Rzepiennik Strzyżewski, z uwagi na wydanie go z rażącym naruszeniem prawa, gdyż Wójt Gminy sam ustalił, iż w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy...
o właściwość pomiędzy Marszałkiem Województwa Małopolskiego a Wójtem Gminy Rzepiennik Strzyżewski w przedmiocie rozpoznania wniosku Z. K. o ustalenie prawa do świadczeń...

I OW 117/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-24

. z dnia [...] czerwca 2008 r. z uwagi na wydanie jej z rażącym naruszeniem prawa., Jak wynika z pisma Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z dnia 2 sierpnia 2013 r...
§ 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. t.j: 2012 r., poz.270 ze zm.), powoływanej dalej...

II OW 145/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-18

położonych w obrębie M., stanowiących w dacie przejęcia własność T. G. z uwagi na wydanie jej z rażącym naruszeniem prawa., Powyższy wniosek został przekazany przez Ministra...
Administracyjny zważył, co następuje:, Stosownie do art. 15 § 1 pkt 4 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

I OW 93/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-05

przez Kierownika GOPS Potęgowo dokonane zostało z rażącym naruszeniem prawa, a ww. postanowienie winno zostać usunięte z obrotu prawnego. W konsekwencji Samorządowe Kolegium...
Opieki Zdrowotnej [...] w Koszalinie w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dot. R. K. postanawia: oddalić...

II OW 22/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-05

administracyjnej kary pieniężnej stanowi rażące naruszenie prawa. Należy to też łączyć z formą prawną nakazów, z którym przepis prawa łączy administracyjną karę pieniężną...
represji na niewykonanie nakazów, których podstawą są przepisy materialnego prawa. Jako forma represji wymaga przy jej stosowaniu wykładni przepisów prawa, która nie tylko daje...

II OW 157/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-04

nałożenia administracyjnej kary pieniężnej stanowi rażące naruszenie prawa. Należy to też łączyć z formą prawną nakazów, z którym przepis prawa łączy administracyjną karę...
jest formą represji na niewykonanie nakazów, których podstawą są przepisy materialnego prawa. Jako forma represji wymaga przy jej stosowaniu wykładni przepisów prawa...
1   Następne >   +2   6