Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 2532/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-11

, a ponadto jest dotknięte wadą rażącego naruszenia prawa., Po przeprowadzeniu żądanego przez stronę postępowania nadzwyczajnego. Komendant Główny Policji postanowieniem z dnia...
kpa, w tym wskazywanych przez stronę, dot. niewłaściwości organu oraz rażącego naruszenia prawa., Komendant Główny Policji wskazał w uzasadnieniu, że przepisy ustawy z dnia...

II GSK 181/22 - Wyrok NSA z 2022-03-24

w Poznaniu z dnia 22 września 2021 r. w części tj. w punkcie 3 wyroku (stwierdzającym, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa) oraz w punkcie 4 wyroku...
jest także ujęcie w tej części uzasadnienia takich czynności, które mają znaczenie dla stwierdzenia, czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, i ewentualnego...

II GSK 728/21 - Wyrok NSA z 2022-03-16

drugim stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; w punkcie trzecim przyznał od ORA na rzecz skarżącej sumę pieniężną w kwocie 1000...
o zobowiązanie organu do załatwienia wniosku, stwierdzenia, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz przyznanie na jej rzecz sumy pieniężnej...

VI SAB/Wa 30/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-12

do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego dopuściła się bezczynności, a bezczynność ta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Komisji...
terminie z rażącym naruszeniem prawa. Wniosła, na podstawie art. 149 § 1 pkt 1 p.p.s.a., o zobowiązanie organu do wydania aktu administracyjnego uchwały kończącej...

II GSK 105/17 - Wyrok NSA z 2017-04-06

zobowiązania organu do przyjęcia ślubowania od skarżącej; stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności, jednak nie miała ona miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz orzekł...
stopień naruszenia prawa w świetle art. 149 § 1 p.p.s.a. uznał, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, była natomiast spowodowana problemami...

II GSK 1500/19 - Wyrok NSA z 2020-02-25

postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania do wydania aktu, stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz orzekł...
z rażącym naruszeniem prawa. Skarżąca wniosła, na podstawie art. 149 § 1 pkt 1 p.p.s.a., o zobowiązanie organu do podjęcia uchwały kończącej postępowanie odwoławcze...

VI SA/Wa 1923/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-10

Egzaminacyjnej ustalająca pozytywny wynik z egzaminu konkursowego - podjęta została z rażącym naruszeniem prawa., Jak wynika bowiem z analizy testu wraz z kartą odpowiedzi...
, jako podjętej z rażącym naruszeniem prawa, albowiem J. B. nie uzyskała pozytywnej oceny z egzaminu konkursowego., Podkreślił, iż wydanie zaskarżonej decyzji nie miało na celu...

II GSK 766/10 - Wyrok NSA z 2011-01-11

uchwały Komisji Egzaminacyjnej - rażącego naruszenia prawa - było ustalenie, że została ona wydana na skutek wadliwej oceny dowodu. W ocenie organu Komisja Egzaminacyjna...
ilości punktów przyznanych skarżącej i na tej podstawie wydanie uchwały stwierdzającej pozytywny wynik egzaminu konkursowego, jest rażącym naruszeniem prawa, co zgodnie...

VI SA/Wa 2347/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-28

i została wydana z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 32 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 1-9, a także art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie...
., Rozwijając w uzasadnieniu zarzuty skargi, skarżąca - powołując się na stanowisko judykatury i doktryny na wstępie szeroko odniosła się do istoty rażącego naruszenia prawa...

VI SA/Wa 1933/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-18

pozytywny wynik z egzaminu konkursowego - podjęta została z rażącym naruszeniem prawa., W dniu [...] stycznia 2009 r. N. M. W. złożył skargę na w/w decyzję Ministra...
wymienioną w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., polegającą na wydaniu jej z rażącym naruszeniem prawa., W wyniku rozpatrzenia sprawy decyzją z dnia [...] czerwca 2009 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100